Obwieszczenia i zawiadomienia Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce

Nazwa Datasortuj rosnąco
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia dla przedsięwzięcia:"Budowa zakładu produkcji wyrobów tworzywowo - tekstylnych w Dobczycach – przy ul. Jagiellońskiej 43B" 2019-06-04
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania na wniosek Stacji Paliw Jan Kasprzyk Spółka Jawna. 2019-05-17
Obwieszczenie o podjęciu postępowania dotyczącego wydania decyzji o śodowiskowych uwarunkowaniach dla "Selektywne zbieranie odpadów" na działkach 1176/1 i 1177 w Dobczycach. 2019-04-18
Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Dobczycach przy ul. Jałowcowej 2019-02-14
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji o środowiskwotych uwarunkowanaich dla przedsięwzięcia "Budowa zakladu produkcji wyrobów tworzywowo - tekstylnych w Dobczycach - ul. Jagiellońska 43 B" 2018-12-19
Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dobczyce w zakresie ustaleń tekstu planu dla terenu usług publicznych 1UP 2018-12-07
Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Dobczycach przy ul. Jałowcowej 2018-09-20
Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce w sprawie wydania postanowienia o w sprawie obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia „Selektywne zbieranie odpadów” na dz. o numerach ewid. 1176/1 i 1177 w Dobczycach 2018-07-30
Obwieszczenie o zmianie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzięcia "Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Dobczycach." 2018-07-02
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o braku potzreby przeprowadzenia oceny oddzialywania na środowisko dla przedsięwzięcia: " Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Dobczycach" 2018-06-20
Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian/ planu miejscowego m. Dobczyce dla terenów: usług publicznych 1UP, komunikacji-dróg publicznych 29KDD2 i oczyszczalni ścieków K. 2018-06-19
Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Maista Dobczyce o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizcję przedsięwzięcia "Selektywne zbieranie odpadów" na działce 1176/1 i 1177 w Dobczycach. 2018-05-02
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2017 2018-04-30
Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce „Budowa zbiorników wody czystej „Dobczyce” z komorą zasuw i pompownią wody – zadanie 1” na działkach: 1590/3, 1585/1, 1585/3, 1586/3, 1587/1, 1587/3, 1586/1, 1286/22, 1345/4, 1345/2, 1585/4 w Dobczycach. 2018-04-18
Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce o podjęciu przez Radę Miejską w Dobczycach uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzenia i zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w Dobczycach 2018-04-05
Obwieszczenie o zmianie decyzji dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Dobczycach” 2018-03-13
Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce o podjęciu przez Radę Miejską w Dobczycach uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany i opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dobczyce 2018-02-05
Obwieszczenie zmianie decyzji dla przedsięwzięcia pn.: " Budowa sieci wodociągowej DN 350 mm zasilającej zbiornik wodociagowy Dobczyce - zadanie 3" 2018-02-01
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięzięcia "Budowa mobilnego węzła betoniarskiego" na działce 1212/8 w Dobczycach. 2018-01-09
Obwieszczenie o zmianie decyzji Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce o środowiskowych uwarunkowaniach 2017-12-28

Strony