Obwieszczenia i zawiadomienia Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce

Nazwa Datasortuj rosnąco
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie "budowy dwóch stawów wodnych - obiektów małej retencji wodnej, które nie są napełniane w ramach usług wodnych, ale wyłącznie wodami opadowymi lub roztopowymi w miejscowości Kędzierzynka" 2019-10-18
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowanich dla" Modernizacja stacji elektroenergetycznej 110/15/6 kV Dobczyce zmiana układu stacji z H3 na H5" 2019-10-08
Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Maista Dobczyce o wszczęciu postepowania w sprawie „Budowa muru (ściany) odporności ogniowej REI 240 pełniącego funkcje boksów na odpady złomu oraz odpady baterii i akumulatorów” na działce 440/2 w Dobczycach. 2019-09-12
Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 2019-08-21
„Modernizacja stacji elektroenergetycznej 110/15/6 kV Dobczyce zmiana układu stacji z H3 na H5” 2019-08-14
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania „Modernizacja stacji elektroenergetycznej 110/15/6 kV Dobczyce zmiana układu stacji z H3 na H5”, realizowanego na działce o numerze ewidencyjnym 794 w Dobczycach. 2019-07-10
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowanich dla „Budowa zakładu produkcji wyrobów tworzywowo - tekstylnych w Dobczycach – przy ul. Jagiellońskiej 43 B” 2019-07-09
„Budowa podczyszczalni ścieków z zakładów produkcyjnych WAWEL S.A. w Dobczycach, ul. Wawelska 6, działki nr 1286/10, 1290, 1291, 1292/2, 1293/15, 1293/16, 1293/17, 1293/18, 1293/13, 1293/10, 1297, 1304/12, 1344/6, 1186/13, 1185/4, 1186/17." 2019-06-24
Obwieszczenie o podjęciu przez Radę Miejską w Dobczycach uchwały o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dobczyce dla obszaru położonego u zbiegu ulic Nowowiejskiej i Zarabie 2019-06-18
Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce o przyjęciu Uchwałą Nr VIII/68/19 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 22 maja 2019 r. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Dobczycach przy ul. Jałowcowej 2019-06-17
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia dla przedsięwzięcia:"Budowa zakładu produkcji wyrobów tworzywowo - tekstylnych w Dobczycach – przy ul. Jagiellońskiej 43B" 2019-06-04
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania na wniosek Stacji Paliw Jan Kasprzyk Spółka Jawna. 2019-05-17
Obwieszczenie o podjęciu postępowania dotyczącego wydania decyzji o śodowiskowych uwarunkowaniach dla "Selektywne zbieranie odpadów" na działkach 1176/1 i 1177 w Dobczycach. 2019-04-18
Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Dobczycach przy ul. Jałowcowej 2019-02-14
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji o środowiskwotych uwarunkowanaich dla przedsięwzięcia "Budowa zakladu produkcji wyrobów tworzywowo - tekstylnych w Dobczycach - ul. Jagiellońska 43 B" 2018-12-19
Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dobczyce w zakresie ustaleń tekstu planu dla terenu usług publicznych 1UP 2018-12-07
Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Dobczycach przy ul. Jałowcowej 2018-09-20
Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce w sprawie wydania postanowienia o w sprawie obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia „Selektywne zbieranie odpadów” na dz. o numerach ewid. 1176/1 i 1177 w Dobczycach 2018-07-30
Obwieszczenie o zmianie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzięcia "Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Dobczycach." 2018-07-02
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o braku potzreby przeprowadzenia oceny oddzialywania na środowisko dla przedsięwzięcia: " Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Dobczycach" 2018-06-20

Strony