Witamy na stronie ARCHIWALNEJ

Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Od dnia 1 marca 2021 r. Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony jest pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce

 

Opublikowane informacje podlegają retencji danych zgodnie z zarządzeniem nr 59/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Obwieszczenia i zawiadomienia Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce

Nazwa Datasortuj rosnąco
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla: „Budowa Elektrowni Fotowoltaicznej PV Dobczyce o mocy około 12,2 MW” realizowana na działkach nr: 716/5, 716/12, 716/14, 716/15, 716/16, 716/17, 716/18, 716/19,872/2 w Dobczycach. 2021-02-10
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środ. uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Selektywne zbieranie odpadów” na działkach 1176/1 i 1177 przy ul. Jagiellońskiej 45 B w Dobczycach. 2021-01-20
Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce o wszczęciu postępowania pn. „Budowa Elektrowni Fotowoltaicznej PV Dobczyce o mocy około 12,2 MW” na dz.o nr ewid.: 716/5, 716/12, 716/14, 716/15, 716/16, 716/17, 716/18,716/19, 872/2 w Dobczycach. 2020-12-29
Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce o wszczęciu postępowania pn. „Budowa Elektrowni Fotowoltaicznej PV Dobczyce o mocy około 12,2 MW” na dz.o nr ewid.: 716/5, 716/12, 716/14, 716/15, 716/16, 716/17, 716/18,716/19, 872/2 w Dobczycach. 2020-12-29
„Projekt rozbudowy istniejącego budynku halowo - produkcyjno - magazynowego na dz. nr 7305/5, 7305/6, 7305/7, 1304/8, 1304/13 w Dobczycach obręb 0001 wraz z instalacjami wewnętrz., zagospodarowaniem terenu, infr. tech. i komunikacyjną - etap I, II, III. I 2020-12-02
Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce - „Projekt rozbudowy istniejącego budynku halowego produkcyjno – magazynowego na działkach nr 7305/5, 7305/6,7305/7,1304/8, 1304/13 w Dobczycach, obręb 0001 wraz z instalacjami wewnętrznymi..." 2020-10-22
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji o środowiskwoych uwarunkowaniach dla: „Projekt rozbudowy istniejącego budynku halowego produkcyjno – magazynowego na działkach nr 7305/5, 7305/6,7305/7,1304/8, 1304/13 w Dobczycach." 2020-08-14
Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce o przystąpieniu do sporządzenia zmian części tekstowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Dobczyce 2020-06-10
Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce w sprawie wydania decyzji o środ. uwarunkowaniach dla :„Budowa dwóch stawów – obiektów małej retencji wodnej, które nie są napełniane w ramach usług wodnych, ..., w m. Kędzierzynka, gmina Dobczyce" 2020-05-06
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach „Budowa muru (ściany) odporności ogniowej REI 240 pełniącego funkcje boksów na odpady złomu oraz odpady baterii i akumulatorów” realizowanego na działce 440/2 w Dobczycach. 2020-03-12
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środ. dla :”Budowa muru ( ściany) odporności ogniowej REI 240 pełniącego funkcje boksów na odpady złomu oraz odpady baterii i akumulatorów" w Dobczycach. 2020-01-31
Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dobczyce dla obszaru położonego u zbiegu ulic Nowowiejskiej i Zarabie 2019-12-17
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania o decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla„Odbudowa pomieszczeń piętra oraz mostu przy bramie wjazdowej do zamku w Dobczycach” 2019-11-21
Obwieszczene o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowanich dla przedsięwzięcia:"Odbudowa pomieszczeń piętra oraz mostu przy bramie wjazdowej do zamku w Dobczycach” realizowanego na dz. nr 1806/6 w Dobczycach. 2019-11-07
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach „Budowa podczyszczalni ścieków z zakładów produkcyjnych WAWEL S.A. w Dobczycach, ul. Wawelska 6, Dobczyce" 2019-10-31
Postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko: „Budowa podczyszczalni ścieków z zakładów produkcyjnych WAWEL S.A. w Dobczycach, ul. Wawelska 6." 2019-10-29
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie "budowy dwóch stawów wodnych - obiektów małej retencji wodnej, które nie są napełniane w ramach usług wodnych, ale wyłącznie wodami opadowymi lub roztopowymi w miejscowości Kędzierzynka" 2019-10-18
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowanich dla" Modernizacja stacji elektroenergetycznej 110/15/6 kV Dobczyce zmiana układu stacji z H3 na H5" 2019-10-08
Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Maista Dobczyce o wszczęciu postepowania w sprawie „Budowa muru (ściany) odporności ogniowej REI 240 pełniącego funkcje boksów na odpady złomu oraz odpady baterii i akumulatorów” na działce 440/2 w Dobczycach. 2019-09-12
Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 2019-08-21

Strony