Obwieszczenia i zawiadomienia Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce

Nazwa Datasortuj rosnąco
Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce - „Projekt rozbudowy istniejącego budynku halowego produkcyjno – magazynowego na działkach nr 7305/5, 7305/6,7305/7,1304/8, 1304/13 w Dobczycach, obręb 0001 wraz z instalacjami wewnętrznymi..." 2020-10-22
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji o środowiskwoych uwarunkowaniach dla: „Projekt rozbudowy istniejącego budynku halowego produkcyjno – magazynowego na działkach nr 7305/5, 7305/6,7305/7,1304/8, 1304/13 w Dobczycach." 2020-08-14
Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce o przystąpieniu do sporządzenia zmian części tekstowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Dobczyce 2020-06-10
Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce w sprawie wydania decyzji o środ. uwarunkowaniach dla :„Budowa dwóch stawów – obiektów małej retencji wodnej, które nie są napełniane w ramach usług wodnych, ..., w m. Kędzierzynka, gmina Dobczyce" 2020-05-06
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach „Budowa muru (ściany) odporności ogniowej REI 240 pełniącego funkcje boksów na odpady złomu oraz odpady baterii i akumulatorów” realizowanego na działce 440/2 w Dobczycach. 2020-03-12
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środ. dla :”Budowa muru ( ściany) odporności ogniowej REI 240 pełniącego funkcje boksów na odpady złomu oraz odpady baterii i akumulatorów" w Dobczycach. 2020-01-31
Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dobczyce dla obszaru położonego u zbiegu ulic Nowowiejskiej i Zarabie 2019-12-17
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania o decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla„Odbudowa pomieszczeń piętra oraz mostu przy bramie wjazdowej do zamku w Dobczycach” 2019-11-21
Obwieszczene o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowanich dla przedsięwzięcia:"Odbudowa pomieszczeń piętra oraz mostu przy bramie wjazdowej do zamku w Dobczycach” realizowanego na dz. nr 1806/6 w Dobczycach. 2019-11-07
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach „Budowa podczyszczalni ścieków z zakładów produkcyjnych WAWEL S.A. w Dobczycach, ul. Wawelska 6, Dobczyce" 2019-10-31
Postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko: „Budowa podczyszczalni ścieków z zakładów produkcyjnych WAWEL S.A. w Dobczycach, ul. Wawelska 6." 2019-10-29
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie "budowy dwóch stawów wodnych - obiektów małej retencji wodnej, które nie są napełniane w ramach usług wodnych, ale wyłącznie wodami opadowymi lub roztopowymi w miejscowości Kędzierzynka" 2019-10-18
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowanich dla" Modernizacja stacji elektroenergetycznej 110/15/6 kV Dobczyce zmiana układu stacji z H3 na H5" 2019-10-08
Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Maista Dobczyce o wszczęciu postepowania w sprawie „Budowa muru (ściany) odporności ogniowej REI 240 pełniącego funkcje boksów na odpady złomu oraz odpady baterii i akumulatorów” na działce 440/2 w Dobczycach. 2019-09-12
Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 2019-08-21
„Modernizacja stacji elektroenergetycznej 110/15/6 kV Dobczyce zmiana układu stacji z H3 na H5” 2019-08-14
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania „Modernizacja stacji elektroenergetycznej 110/15/6 kV Dobczyce zmiana układu stacji z H3 na H5”, realizowanego na działce o numerze ewidencyjnym 794 w Dobczycach. 2019-07-10
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowanich dla „Budowa zakładu produkcji wyrobów tworzywowo - tekstylnych w Dobczycach – przy ul. Jagiellońskiej 43 B” 2019-07-09
„Budowa podczyszczalni ścieków z zakładów produkcyjnych WAWEL S.A. w Dobczycach, ul. Wawelska 6, działki nr 1286/10, 1290, 1291, 1292/2, 1293/15, 1293/16, 1293/17, 1293/18, 1293/13, 1293/10, 1297, 1304/12, 1344/6, 1186/13, 1185/4, 1186/17." 2019-06-24
Obwieszczenie o podjęciu przez Radę Miejską w Dobczycach uchwały o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dobczyce dla obszaru położonego u zbiegu ulic Nowowiejskiej i Zarabie 2019-06-18

Strony