Ogłoszenia różne

Tytuł Data
Zaproszenie do składania ofert. 2019-12-06
Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce w związku z przystąpieniem Gminy Dobczyce do projektu grantowego „ Dostępny wirtu@lny świat – szkolenia komputerowe dla mieszkańców województwa małopolskiego i świętokrzyskiego” ogłasza nabór na stanowisko instruktora. 2019-12-04
Ogłoszenie dotyczące oświaty - zaktualizowana podstawowa kwota dotacji dla niepublicznych przedszkoli w 2019 r. i statystyczna liczba dzieci w przedszkolach samorządowych pomniejszona o liczbę dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności 2019-11-22
Rozbudowa drogi gminnej nr 540007K ul. Jałowcowej wraz z budową ul. Budowlanych w Dobczycach 2019-11-04
Informacja o przebiegu konsultacji " Rocznego Programu Współpracy Gminy Dobczyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ustawy o działalnosci pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020. 2019-10-28
Ogłoszenie w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Dobczyce z organizacjami pozarządowymi 2019-10-07
Zawiadomienie w sprawie ustalenia wspólnoty gruntowej w miejscowości Kornatka 2019-09-06
Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej p.n.: „Rozbudowa drogi gminnej nr 540007K ul. Jałowcowej wraz z budową ul. Budowlanych w Dobczycach" 2019-08-30
Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Dobczyce do szkół na terenie Gminy Myślenice w okresie od 02.09.2019 do 26.06.2020 r. 2019-08-05
Ogłoszenie 2019-07-30
Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży jako alternatywne zachowanie wobec uzależnień 2019-07-17
Oferta realizacji zadania - Organizacja działań i zajęć tworzących alternatywne formy spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży w okresie wakacji 2019 roku, w ramach Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Dobczyce 2019-07-08
Wycieczki i edukacja kampanii - Zachowaj trzeźwy umysł - oferta DSEiR 2019-06-13
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono w roku 2018 ulg, odroczeń, umorzeń itp. 2019-05-30
Zawiadomienie w sprawie ustalenia wspólnoty gruntowej w miejscowości Kornatka 2019-05-28
Ogłoszenie dotyczące aktualizacji podstawowej kwoty dotacji dla niepublicznych przedszkoli w 2019 r. 2019-05-07
Informacja o rozliczeniu dotacji z ustawy o sporcie za 2018 r. 2019-04-30
Analiza stanu gospodarki odpadami za 2018 rok 2019-04-30
Ogłoszenie o zamiarze rozpoczęcia przebudowy drogi i możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego - ulica Rzeźnicza 2019-04-19
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie obiektu mostowego przez Rów Jagielloński w km 0+290 cieku, w ciągu wewnętrznej drogi dojazdowej do działki nr 1103/14, na działce nr 1104/11 obręb 0001 Dobczyc 2019-03-06

Strony