Witamy na stronie ARCHIWALNEJ

Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Od dnia 1 marca 2021 r. Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony jest pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce

 

Obwieszczenia i zawiadomienia Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce

Nazwa Datasortuj rosnąco
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego sołectw: Rudnik, Sieraków, Skrzynka i Stojowice oraz tekstu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Dziekanowice 2016-08-08
Decyzja o środ. uwarunk. dla przedsięzuięcia pn. : „Budynek produkcyjno – laboratoryjny wraz z infrastrukturą techniczną” realizowany na dz. o nr ewid.: 1273/20, 1273/23, 1286/23 i 1342 w Dobczycach. 2016-08-01
OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO z dnia 22 lipca 2016 w sprawie wprowadzenia zakazu w przewozie drogowym towarów niebezpiecznych na wyznaczonym obszarze województwa małopolskiego 2016-07-26
Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z 22.07.2016 w sprawie wprowadzenia zakazu ruchu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton na wyznaczonym obszarze województwa małopolskiego. 2016-07-22
Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z 22.07.2016 zmieniające rozporządzenie porządkowe Wojewody Małopolskiego z dnia 11.07.2016 w sprawie wprowadzenia zakazu w przewozie drogowym towarów niebezpiecznych na wyznaczonym obszarze województwa małopolskiego. 2016-07-22
OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO z dnia 12 lipca 2016 r w sprawie wprowadzenia zakazu w przewozie drogowym towarów niebezpiecznych na wyznaczonym obszarze województwa małopolskiego. 2016-07-15
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przed.:„Budynek prod. – lab. wraz z infrastrukturą techniczną” realizowany na dz. o nr. ewid.: 1273/20, 1273/2, 1286/23 i 1342 w Dobczycach." 2016-07-14
„Selektywne zbieranie odpadów złomu i makulatury" realizowanego na działce o numerze ewidencyjnym 906 w Dobczycach. 2016-07-12
Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce o wydaniu postanowienia o brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środ. dla przedsięwzięcia: "Selektywne zbieranie odpadów złomu i makluatury na działce 906 w Dobczycach" 2016-06-15
Postanowienie o odmowie wstrzymania wyk. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla „Budowa stacji paliw płynnych i LPG wraz z bud. usług., myjnią bezdotykową i infrastr. tech. oraz zjazdem publ.,na dz. nr 1544/5, 1544/1, 7334/2, 7335/2 w Dobczycach."" 2016-06-09
Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego sołectw: Brzączowice, Brzezowa, Dziekanowice, Kędzierzynka oraz miasta Dobczyce 2016-05-24
Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce o wszczęciu postęp. w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunk. dla przedsięwięcia pn. " Budynek produkcyjno-laboratoryjny wraz z infrastr. tech." (dz.nr 1273/20,1273/23,1286/16 i 1342 w Dobczycach). 2016-04-18
Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce dotyczace wszczęcia postępowania w sprawie decyzji o środ. uwarunk. pn." Selektywne zbieranie odpadów złomu i makulatury na działce o nr 906 w Dobczycach" 2016-04-12
Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce o umorzeniu postępowania w sprawie zmiany decyzji o środ. uwarunkowanich dla " Odowodnienie terenów w kompleksie sieci rowów i cieków odwadniajacych kompleks Dobczyce - Zarabie" 2016-04-06
Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla: "Ograniczenie zagrożenia powodziowego w rejonie ronda oraz ul. Nowowiejskiej, ul. Zarabie i ul. Laskowej w Dobczycach 2016-03-23
Obwieszczenie o odmowie wstrzymania wykonania decyzji o środ. uwarunk. dla przed. pn.:„Budowa stacji paliw płynnych i LPG wraz z budynkiem usług., myjnią bezdotykową i infrastrukturą tech. oraz zjazdem publ. na dz.1544/5,1544/1,7334/2,7335/2 w Dobczycach 2016-03-03
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dotyczacego decyzji o środ. uwarunk. dla przed.Budowa stacji paliw płynnych i LPG wraz z budynkiem usług., myjnią bezdotykową i infrastrukturą tech. oraz zjazdem publ.na dz.nr 1544/5,1544/1,7334/2,7335/2 w Dobczycach 2016-03-03
Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce o wydaniu postanowienia w sprawie podjęcia postępowania dotyczacego zminay decyzji o środ. uwarunkowaniach pn.:"Odwodnienie terenów w kompleksie sieci rowów i cieków odwadniających kompleks Dobczyce-Zarabie 2016-02-18
Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce o przyjęciu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Bieńkowice oraz przyjęciu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Nowa Wieś. 2016-02-11
Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce o o wydaniu postanowienia o sprostowaniu omyłki w postanowieniu dotyczącym zawieszenia postępowania pn.:„Odwodnienie terenów w kompleksie sieci cieków i rowów odwadniających kompleks Dobczyce -Zarabie” 2016-02-03

Strony