Witamy na stronie ARCHIWALNEJ

Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Od dnia 1 marca 2021 r. Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony jest pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce

 

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania o decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla„Odbudowa pomieszczeń piętra oraz mostu przy bramie wjazdowej do zamku w Dobczycach”

Data: 

2019-11-21

Kadencja: 

  • 2018-2023

Numer: 

GPS.6220.8.2019.MADU

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie decyzji

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j., Dz.U. z 2018 r., poz. 2096, z późn. zm.) oraz art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j., Dz.U. z 2018 r., poz. 2081, z późn.zm.)

zawiadamiam

że na wniosek z dnia 18.10.2019 r., Gminy Dobczyce, Rynek 26, 32-410 Dobczyce w dniu 20.11.2019 r. została wydana decyzja o umorzeniu postępowania dla przedsięwzięcia pn.:

 

„Odbudowa pomieszczeń piętra oraz mostu przy bramie wjazdowej do zamku w Dobczycach”

 

realizowanego na działce o numerze ewidencyjnym 1806/6 w Dobczycach.

 

W myśl art. 74 ust. 3a w/w ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko „Stroną postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie w wariancie zaproponowanym przez wnioskodawcę, z zastrzeżeniem art. 81 ust. 1. Przez obszar ten rozumie się:

1) przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obszar znajdujący się w odległości 100 m od granic tego terenu;

2) działki, na których w wyniku realizacji, eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska, lub

3) działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem.”

Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron postępowania wynikających
z art.10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego do czynnego w nim udziału
w każdym jego stadium, a tym samym do zapoznania się z materiałami i dowodami
w sprawie, składania uwag i wniosków w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

Z dokumentacją w przedmiotowej sprawie można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce – Referat Gospodarowania Przestrzenią i Ochrony Środowiska, pok. 203, od poniedziałku do piątku w godz. 9-15.