Dług publiczny

Prognoza długu publicznego  na lata 2006-2016.