Witamy na stronie ARCHIWALNEJ

Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Od dnia 1 marca 2021 r. Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony jest pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce

 

Opublikowane informacje podlegają retencji danych zgodnie z zarządzeniem nr 59/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

Urząd Gminy i Miasta Dobczyce zobowiązuje się zapewnić dostępność Biuletynu Informacji Publicznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa Biuletynu Informacji Publicznej jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Brak ostrzeżenia przed otwarciem nowego okna/zakładki w przeglądarce.
 • Linki prowadzące do dokumentów do pobrania nie zawierają informacji o formacie i rozmiarze dokumentu.
 • Linki w artykułach nie są wizualnie wyróżnione.
 • Elementy multimedialne nie posiadają napisów dla niesłyszących.
 • Niepoprawny kontrast w elementach nawigacyjnych witryny.
 • Tabele prezentujące dane nie mają zdefiniowanych nagłówków.
 • W linkach mogą wystąpić powtórzenia opisów alternatywnych i tytułów. W artykułach występują powtórzenia linków.
 • Linki nie zawierają opisu lokalizacji do jakiej prowadzą.
 • Nie wszystkie zdjęcia umieszczone na stronie zawierają opis alternatywny.
 • Na stronie występują błędy walidacji HTML W3C z uwagi na wykorzystywanie przestarzałych znaczników HTML.
 • Dokumenty dostępne do pobrania w większości nie są dostępne cyfrowo.
 • Witryna nie ma zdefiniowanych jednoliterowych skrótów klawiszowych.
 • Brak widocznego fokusu podczas korzystania ze strony przy pomocy klawiatury.

Wyłączenia

 • Zamieszczone na stronie artykuły, zdjęcia i załączniki nie są dostępne cyfrowo w całości, ponieważ zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań Urzędu.
 • Materiały multimedialne nie zawierają napisów dla niesłyszących, ponieważ zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, jak również w sprawie wniosków o udostępnienie informacji niedostępnej i żądań zapewnienia dostępności, prosimy o kontakt.

Osoba kontaktowa w sprawie uwag i wniosków:

Procedura żądania zapewnienia dostępności cyfrowej

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną do Prezesa Zarządu PFRON. Skarga powinna spełniać wymagania formalne określone dla wniosku o zapewnienie dostępności.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

W pobliżu budynku, od strony ulicy Rynek wyznaczone zostało miejsce parkingowe dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Wejście do budynku Urzędu dostosowane jest dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Przed głównym wejściem budynku Urzędu znajduje się pochylnia, drzwi o szerokości 90 cm w świetle. Klienci obsługiwani są w Biurze Obsługi Klienta na parterze po prawej stronie przy wejściu. Pracownicy Urzędu, w tym Biura Obsługi Klienta są przeszkoleni w zakresie obsługi osób ze szczególnymi potrzebami. Wszyscy klienci zgłaszający taką potrzebę obsługiwani są bezpośrednio w Biurze Obsługi Klienta. Biuro Obsługi Klienta umożliwia swobodne poruszanie się na wózkach, posadzka jest antypoślizgowa. Biuro Obsługi Klienta posiada wszystkie formularze wniosków niezbędnych do załatwienia spraw w Urzędzie. Część formularzy wymaga dostosowania na dokumenty dostępne cyfrowo. W Biurze Obsługi Klienta brakuje informacji w alfabecie Braille’a oraz pętli indukcyjnej.

Budynek składa się z dwóch pięter, nie ma windy. Klatki schodowe nie spełniają wymagań do montażu pochylni bądź schodołazów. Schody posiadają kontrastowe oznaczenia krawędzi. Przestrzeń na korytarzach pierwszego i drugiego piętra nie pozwala na swobodną komunikację osób na wózkach. Na każdym piętrze budynku znajdują się tablice informacyjne w kontrastowych kolorach ze strzałkami kierunkowymi. Nie ma informacji w alfabecie Braille’a lub tyflografice. Nie ma zainstalowanych pętli indukcyjnych. Na pierwszym i drugim piętrze posadzka na korytarzu jest śliska. Na parterze budynku posadzka jest antypoślizgowa. Oświetlenie w całym budynku nie powoduje olśnienia oraz zbyt kontrastowych cieni.

Jest możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego, po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.