Wyniki przetargów

Nazwa przetargu Data zamówienia
Zakup soli technicznej do zimowego utrzymania dróg na terenie Gminy i Miasta Dobczyce 2019-10-15
Utwardzenie terenu wokół budynku strażnicy OSP - Dziekanowice 2019-09-20
Zakup sprzętu i umundurowania do zapewnienia gotowości bojowej jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych 2019-09-20
„Modernizacja drogi gminnej Skrzynka Dolna – droga do p Włodarczyk” 2019-08-23
Świadczenie usług dowozu i odwozu dzieci i młodzieży szkolnej w komunikacji regularnej na podstawie biletów miesięcznych do i z placówek oświatowych na terenie Gminy Dobczyce w okresie od 02.09.2019r do 26.06.2020r. 2019-08-06
„Odwodnienie terenów w kompleksie sieci rowów i cieków odwadniających kompleks Dobczyce – Zarabie (etap I)”. 2019-08-02
Zagospodarowanie otoczenia Zbiornika Dobczyckiego w Dobczycach - etap III 2019-08-02
„Ocieplenie stropu nad parterem budynku Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi – Sołectwo Nowa Wieś”. 2019-07-26
Sprzedaż samochodu specjalnego AVIA A31, KWS 4177 2019-07-17
Remont posadzki boksów garażowych oraz termomodernizacja budynku Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudniku 2019-07-08
„Modernizacja – remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych Stadniki – Brzeziny w km 0+000 – 0+321”. 2019-07-04
„Przebudowa drogi wojewódzkiej w zakresie budowy chodnika w ciągu DW 967 na odcinku referencyjnym 070 w km 0+790 - 1+781,07 w Dobczycach ul. Myślenicka -Etap II”. 2019-06-26
„Budowa napowietrznej sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego o długości ok. 300m w ciągu drogi gminnej Niezdów – „pod krzyż” w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. 2019-06-25
„Ocieplenie stropu nad parterem budynku Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi”. 2019-06-24
„Modernizacja dróg gminnych w miejscowościach Dobczyce, Skrzynka i Stojowice gmina Dobczyce”. 2019-06-21
„Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego na powierzchni łącznej do 4 000 m2 oraz grubowarstwowego na powierzchni do 50 m2 na terenie Gminy Dobczyce”. 2019-06-12
Wymiana nawierzchni ze sztucznej trawy na boisku Orlik w Dobczycach 2019-06-07
„Rozbudowa napowietrznej sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego nN o długości ok. 300 m w ciągu drogi gminnej Niezdów – „pod krzyż” w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. 2019-06-07
Dostawa wyposażenia dla przedszkola nr 3 i oddziału żłobka w Dobczycach 2019-05-20
Budowa Szkoły Podstawowej w Dziekanowicach z wewnętrznymi instalacjami oraz zewnętrzną infrastrukturą techniczną 2019-05-13

Strony