Witamy na stronie ARCHIWALNEJ

Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Od dnia 1 marca 2021 r. Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony jest pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce

 

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach „Budowa podczyszczalni ścieków z zakładów produkcyjnych WAWEL S.A. w Dobczycach, ul. Wawelska 6, Dobczyce"

Data: 

2019-10-31

Kadencja: 

  • 2018-2023

Numer: 

GPS.6220.3.2019.MADU

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia

 

Stosownie do art. 38 i art. 85 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j., Dz.U 2018 r., poz. 2081, z późn.zm)

 

zawiadamiam

 

że na wniosek z dnia 27.05.2019 r., firmy Wawel S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Władysława Warneńczyka 14, 30-520 Kraków, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Mirosława Bździaka, ECO TREATMENT, ul. Elizy Orzeszkowej 29B/1, 62-200 Gniezno oraz po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myślenicach oraz Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polski została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

Budowa podczyszczalni ścieków z zakładów produkcyjnych WAWEL S.A. w Dobczycach, ul. Wawelska 6,

działki nr 1286/10, 1290, 1291, 1292/2, 1293/15, 1293/16, 1293/17, 1293/18, 1293/13, 1293/10, 1297, 1304/12, 1344/6, 1186/13, 1185/4, 1186/17, powiat myślenicki; województwo małopolskie, wraz z infrastrukturą towarzyszącą (drogi dojazdowe, elementy rurociągów)”.

Zgodnie z art. 38 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko organ właściwy do wydania decyzji podaje do publicznej wiadomości informację o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią.

Informuję, o uprawnieniach wynikających z art. 85 ust. 3 w/w ustawy, o możliwości zapoznania się z treścią powyższej decyzji oraz dokumentacją sprawy. Akta przedmiotowej sprawy dostępne są w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce – Referat Gospodarowania Przestrzenią i Ochrony Środowiska, pok. 203, od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 -15:00.

 

Zgodnie z art. 38 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko organ właściwy do wydania decyzji podaje do publicznej wiadomości informację o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią.

Informuję, o uprawnieniach wynikających z art. 85 ust. 3 w/w ustawy, o możliwości zapoznania się z treścią powyższej decyzji oraz dokumentacją sprawy. Akta przedmiotowej sprawy dostępne są w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce – Referat Gospodarowania Przestrzenią i Ochrony Środowiska, pok. 203, od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 -15:00.