Witamy na stronie ARCHIWALNEJ

Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Od dnia 1 marca 2021 r. Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony jest pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce

 

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środ. dla :”Budowa muru ( ściany) odporności ogniowej REI 240 pełniącego funkcje boksów na odpady złomu oraz odpady baterii i akumulatorów" w Dobczycach.

Data: 

2020-01-31

Kadencja: 

  • 2018-2023

Numer: 

GPS.6220.5.2019.MADU

OBWIESZCZENIE

o wydaniu postanowienia o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Stosownie do art. 33 oraz art. 79 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j., Dz.U. z 2018., poz. 2081, z późn.zm.)

zawiadamiam

że na wniosek z dnia 20.08.2019 r., Pana Grzegorza Cygana, właściciela firmy Handlowo - Usługowo – Produkcyjnej „Grześ – Bis” Grzegorz Cygan, ul. Zarabie 19 A, 32-410 Dobczyce,

oraz po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myślenicach oraz Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zostało wydane postanowienie, znak: GPS.6220.5.2019. MADU, o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.:

„Budowa muru (ściany) odporności ogniowej REI 240 pełniącego funkcje boksów na odpady złomu oraz odpady baterii i akumulatorów” na działce 440/2 w Dobczycach.

Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron postępowania wynikających z art.10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium, a tym samym do zapoznania się z materiałami i dowodami w sprawie, składania uwag i wniosków w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia. Z dokumentacją w przedmiotowej sprawie można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce – Referat Gospodarowania Przestrzenią i Ochrony Środowiska, pok. 203, od poniedziałku do piątku w godz. 9 -15.