Witamy na stronie ARCHIWALNEJ

Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Od dnia 1 marca 2021 r. Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony jest pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce

 

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla: „Budowa Elektrowni Fotowoltaicznej PV Dobczyce o mocy około 12,2 MW” realizowana na działkach nr: 716/5, 716/12, 716/14, 716/15, 716/16, 716/17, 716/18, 716/19,872/2 w Dobczycach.

Data: 

2021-02-10

Kadencja: 

  • 2018-2023

Numer: 

GPS.6220.12.2020.MADU

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia

 

 

Stosownie do art. 38 i art. 85 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j., Dz.U 2020 r., poz. 283,
z późn.zm)

 

zawiadamiam

 

że na wniosek z dnia 10.12.2020 r. firmy Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna, ul. Chemików 7, 09-411 Płock, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Przemysława Rosuł - Kierownika Zespołu Energetyki Odnawialnej, została wydana decyzja
o środowiskowych uwarunkowaniach Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z dnia 09.02.2021 r., znak: GPS.6220.12.2020.MADU, dla przedsięwzięcia pn.:

 

„Budowa Elektrowni Fotowoltaicznej PV Dobczyce

o mocy około 12,2 MW”

realizowanego na działkach o numerach ewidencyjnych: 716/5, 716/12, 716/14, 716/15, 716/16, 716/17, 716/18, 716/19, 872/2 w Dobczycach, stanowiących własność Gminy Dobczyce.