Witamy na stronie ARCHIWALNEJ

Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Od dnia 1 marca 2021 r. Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony jest pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce

 

Opublikowane informacje podlegają retencji danych zgodnie z zarządzeniem nr 59/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Podstawowe akty prawne

Podstawowymi przepisami prawnymi obowiązującymi Urząd Gminy jest prawo europejskie oraz ustawy stanowiące administrację publiczną. Do najważniejszych należą:

 • Ustawa o samorządzie gminnym
 • Ustawa o finansach publicznych,
 • Ustawa Prawo zamówień publicznych,
 • Ustawa o gospodarce nieruchomościami,
 • Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
 • Ustawa o utrzymaniu porządku i czystości w gminie,
 • Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzeniu ścieków,
 • Ustawa o pracownikach samorządowych,
 • Ustawa o drogach,
 • Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej,
 • Kodeks Postępowania Administracyjnego,
 • Instrukcja Kancelaryjna,
 • Ustawa o ochronie danych osobowych
 • Ustawa o ochronie informacji niejawnych
 • Ustawa o dostępie do informacji publicznej

W związku z Art. 26. Ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i innych aktów prawnych, który brzmi "Urzędy terenowych organów administracji rządowej oraz organów samorządu terytorialnego prowadzą zbiory Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego oraz Monitora Polskiego B i udostępniają je nieodpłatnie do powszechnego wglądu w miejscach do tego przeznaczonych w siedzibach i w godzinach pracy urzędu" - Urząd Gminy i Miasta Dobczyce udostępnia do publicznego wglądu ww. Dzienniki i Monitory, w godz. pracy Urzędu. Osobą odpowiedzialną za udostępnianie ww. aktów jest Sekretarz Gminy - Małgorzata Góralik.