Witamy na stronie ARCHIWALNEJ

Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Od dnia 1 marca 2021 r. Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony jest pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce

 

Obwieszczenia i zawiadomienia Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce

Nazwa Datasortuj rosnąco
Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce o podjęciu przez Radę Miejską w Dobczycach uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzenia i zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w Dobczycach 2018-04-05
Obwieszczenie o zmianie decyzji dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Dobczycach” 2018-03-13
Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce o podjęciu przez Radę Miejską w Dobczycach uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany i opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dobczyce 2018-02-05
Obwieszczenie zmianie decyzji dla przedsięwzięcia pn.: " Budowa sieci wodociągowej DN 350 mm zasilającej zbiornik wodociagowy Dobczyce - zadanie 3" 2018-02-01
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięzięcia "Budowa mobilnego węzła betoniarskiego" na działce 1212/8 w Dobczycach. 2018-01-09
Obwieszczenie o zmianie decyzji Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce o środowiskowych uwarunkowaniach 2017-12-28
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie braku konieczniości przeprowadzenia oos dla postepowania "Budowa mobilnego węzła betoniarskiego" na działce 1212/8 w Dobczycach 2017-12-11
Obwieszczenie o wydaniu decyzji zmieniajacej decyzję z dnia 10.08.2017 dla „Budowa sieci wodociągowej DN 350 mm zasilającej zbiornik wodociągowy Dobczyce – zadanie 3” 2017-11-07
Ogłoszenie w sprawie zaktualizowania podstawowej kwoty dotacji na rok 2017 dla przedszkoli oraz zaktualizowana statystyczna liczba dzieci w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Dobczyce 2017-10-31
Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środwiskowych uwarunkowaniach dla "Budowa mobilnego węzła betoniarskiego" na działce w Dobczycach przy ul. Jagiellońskiej 43 2017-09-28
Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowanich dla "Budowa sieci wodociagowej DN 350 mm zasilajacej zbiornik wodociagowy Dobczyce - zadanie 3" 2017-09-28
Decyzja umarzajaca postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci wodociągowej DN 350 mm zasilającej zbiornik wodociągowy Dobczyce – zadanie 3” 2017-08-14
Obwieszczenie Burmistrza Gminy I Miasta Dobczyce o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dobczyce w zakresie będącym przedmiotem Rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Małopolskiego 2017-07-20
Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce o przyjęciu uchwałami zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 2017-07-14
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środ. uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia „Budowa zbiorników wody czystej „Dobczyce” z komorą zasuw i pompownią wody – zadanie 1” 2017-06-29
„Budowa sieci wodociągowej DN 350 mm zasilającej zbiornik wodociągowy Dobczyce – zadanie 3” 2017-06-09
Informacja o przedłużeniu naboru na członków do Komitetu Rewitalizacji. 2017-05-26
"Budowa zbiorników wody czystej 'Dobczyce" z komorą zasuw i pompownią wody - zadanie 1." 2017-05-17
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy i miasta Dobczyce. 2017-04-28
Informacja o naborze na członków do Komitetu Rewitalizacji 2017-04-26

Strony