Witamy na stronie ARCHIWALNEJ

Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Od dnia 1 marca 2021 r. Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony jest pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce

 

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Maista Dobczyce o wszczęciu postepowania w sprawie „Budowa muru (ściany) odporności ogniowej REI 240 pełniącego funkcje boksów na odpady złomu oraz odpady baterii i akumulatorów” na działce 440/2 w Dobczycach.

Data: 

2019-09-12

Kadencja: 

  • 2018-2023

Numer: 

GPS.6220.5.2019.MADU

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j., Dz.U. z 2018 r., poz. 2096, z późn. zm.) oraz art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j., Dz.U. z 2018 r., poz. 2081, z późn. zm.)

zawiadamiam

że na wniosek z dnia 20.08.2019 r., Pana Grzegorza Cygana, właściciela Firmy Handlowo – Usługowo – Produkcyjnej „GRZEŚ-BIS” Grzegorz Cygan, ul. Zarabie 19 A, 32 - 410 Dobczyce zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.:

 

„Budowa muru (ściany) odporności ogniowej REI 240 pełniącego funkcje boksów na odpady złomu oraz odpady baterii
i akumulatorów”

na działce 440/2 w Dobczycach.

 

W myśl art. 74 ust. 3a w/w ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko „Stroną postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie. Przez obszar ten rozumie się:

1) działki przylegające bezpośrednio do działek, na których ma być realizowane przedsięwzięcie;

2) działki, na których w wyniku realizacji lub funkcjonowania przedsięwzięcia zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska;

3) działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem.”

Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron postępowania wynikających z art.10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego do czynnego w nim udziału
w każdym jego stadium, a tym samym do zapoznania się z materiałami i dowodami w sprawie, składania uwag i wniosków w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

Z dokumentacją w przedmiotowej sprawie można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce – Referat Gospodarowania Przestrzenią i Ochrony Środowiska, pok. 203, od poniedziałku do piątku w godz. 9-15. Złożone uwagi i wnioski rozpatrzone zostaną przez Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce przed wydaniem decyzji.

Zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j., Dz.U. z 2018 r., poz. 2081, z późn.zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 81 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j., Dz.U z 2016 r., poz. 71) przedsięwzięcie zaliczane jest do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu z następującymi organami:

- Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Myślenicach,

- Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Krakowie,

- Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie.

Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii pomocniczych.