Witamy na stronie ARCHIWALNEJ

Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Od dnia 1 marca 2021 r. Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony jest pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce

 

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce o przystąpieniu do sporządzenia zmian części tekstowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Dobczyce

Data: 

2020-06-10

Kadencja: 

 • 2018-2023

Numer: 

GPS.6721.16.2020.AGLU

GPS.6721.16.2020.AGLU    

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA DOBCZYCE

o przystąpieniu do sporządzenia zmian części tekstowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 293) oraz art. 39 ust. 1, w związku z art. 46 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 oraz art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.),

 

zawiadamiam

 

o podjęciu przez Radę Miejską w Dobczycach:

 

 1. Uchwały Nr XV/124/19 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Bieńkowice,
 2. Uchwały Nr XV/125/19 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Brzączowice
 3. Uchwały Nr XV/126/19 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Brzezowa,
 4. Uchwały Nr XV/127/19 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dobczyce,
 5. Uchwały Nr XV/128/19 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Dziekanowice,
 6. Uchwały Nr XV/129/19 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kędzierzynka,
 7. Uchwały Nr XV/130/19 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kornatka,
 8. Uchwały Nr XV/131/19 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Niezdów,
 9. Uchwały Nr XV/132/19 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 27 listopada 2019 r. sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Nowa Wieś,
 10. Uchwały Nr XV/133/19 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Rudnik,
 11. Uchwały Nr XV/134/19 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Sieraków,
 12. Uchwały Nr XV/135/19 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Skrzynka,
 13. Uchwały Nr XV/136/19 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Stadniki,
 14. Uchwały Nr XV/137/19 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Stojowice,

oraz o przystąpieniu do sporządzania prognozy oddziaływania na środowisko ww. zmian planów, w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

 

Granice obszarów objętych sporządzanymi  zmianami  planów obejmują tereny wskazane na załącznikach graficznych do ww. uchwał (ww. uchwały wraz z załącznikami graficznymi zamieszczono na stronie http://dobczyce.pl/BIP/uchwaly).

Przedmiotem zmian są części tekstowe planów.

 

Zgodnie z przepisami ww. ustaw, każdy ma prawo do złożenia wniosku do projektów planów miejscowych i sporządzanych do nich prognoz oddziaływania na środowisko. Wnioski do projektu zmiany planu i prognozy oddziaływania na środowisko należy składać na piśmie: na dzienniku podawczym w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce, Rynek 26, 32-410 Dobczyce, drogą pocztową na adres: Urząd Gminy i Miasta Dobczyce, Rynek 26, 32-410 Dobczyce, w postaci elektronicznej za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym lub ustnie do protokołu, w terminie do dnia 10 lipca 2020 r.

 

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy wniosek.

Wnioski zostaną rozpatrzone zgodnie z art. 17 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Sposób rozpatrzenia wniosków zostanie opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce na stronie http://dobczyce.pl/BIP.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawę prowadzi: Agnieszka Łukawska, tel. 12 372 17 66,  pok. 207, e-mail: alukawska@dobczyce.pl

 

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy:

1)         Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Dobczyce z siedzibą ul. Rynek 26, kod pocztowy 32-410 Dobczyce, adres e-mail: iod@dobczyce.pl, reprezentowana przez Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce.

2)         sposoby kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych w Gminie Dobczyce, to adres korespondencyjny: ul. Rynek 26, 32-410 Dobczyce, adres e-mail: iod@dobczyce.pl

3)         przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c unijnego rozporządzenia RODO w celu sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

4)         Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji;

5)         przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, do ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, do przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;

6)         przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO;

7)         podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, niepodanie danych osobowych będzie skutkowało pozostawieniem wniosku bez rozpoznania;

8)         Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa, umów powierzenia lub stosownych upoważnień;

9)         Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

Informujemy również, iż w związku z przetwarzaniem danych osobowych, uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych, o których mowa w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g RODO, tj. prawo dostępu do informacji o źródle pozyskania danych, przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano.