Witamy na stronie ARCHIWALNEJ

Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Od dnia 1 marca 2021 r. Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony jest pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce

 

Opublikowane informacje podlegają retencji danych zgodnie z zarządzeniem nr 59/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Rejestry i ewidencje

Informacja o prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym z dnia 27 września 2005  roku, dane zgromadzone w rejestrach publicznych, prowadzone przez Urząd Gminy i Miasta Dobczyce udostępnia się podmiotom publicznym oraz podmiotom nie publicznym realizującym zadania publiczne lub zlecone przez podmiot publiczny.

Dane zgromadzone w rejestrze udostępnia się na wniosek złożony w formie pisemnej albo elektronicznej. Wzór wniosku o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze, składanego w formie pisemnej, określa załącznik do wymienionego wyżej rozporządzenia. Wersja elektroniczna tego wzoru jest udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw informatyzacji.
Wniosek o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze musi zawierać wszystkie obligatoryjne elementy wymienione w § 2 ust. 2  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym. W przypadku stwierdzenia braków formalnych we wniosku Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce  wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania z pouczeniem, że nieusunięcie braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Dane zgromadzone w rejestrze udostępnia się na warunkach, w sposób, w zakresie i w terminie określonym w przepisach, na których podstawie jest prowadzony rejestr. W przypadku gdy przepisy, na których podstawie jest prowadzony rejestr, nie określają terminu udostępnienia danych, dane udostępnia się nie później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia wniosku o ich udostępnienie. Dane udostępnia się w formie papierowej lub w formie elektronicznej. Format udostępnienia danych w postaci elektronicznej jest każdorazowo uzgadniany z wnioskodawcą.

Podmiot, któremu udostępniono dane, jest zobowiązany do ich zabezpieczenia przed dostępem osób nieupoważnionych lub nieuprawnioną zmianą ich zawartości oraz przed ich wykorzystaniem niezgodnym z celem, dla którego zostały uzyskane. W związku z tym podmiot ten jest zobowiązany posiadać zabezpieczenia techniczne i organizacyjne gwarantujące ochronę udostępnionych danych w ww. aspektach.

 

Rejestry i ewidencje, które są prowadzone przez pracowników Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce:

 

LP.

Nazwa rejestru/ewidencji

Podstawa prawna utworzenia rejestru

Zakres informacji gromadzonych w rejestrze

Jednostka/osoba odpowiedzialna, nr telefonu, nr pokoju

1.

Ewidencja Zabytków Gminy i Miasta Dobczyce

art. 22 ust. 4 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem

 

zbiór kart adresowych zabytków nieruchomych z terenu Gminy i Miasta Dobczyce, prowadzone według wzoru stanowiącego załącznik do Rozporządzenia. Karta adresowa zabytku nieruchomego zawiera następujące rubryki:

  1)   nazwa;

  2)   czas powstania;

  3)   miejscowość;

  4)   adres;

  5)   przynależność administracyjna;

  6)   formy ochrony;

  7)   opracowanie karty adresowej;

  8)   fotografia z opisem wskazującym orientację albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym.

Biuro Promocji

pok. 218, tel. 12 37 21 753, pstoch@dobczyce.pl

2.

Rejestr instytucji kultury

art. 14  ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury

numer wpisu do rejestru; datę wpisu do rejestru oraz daty kolejnych wpisów; pełną nazwę instytucji kultury wynikającą ze statutu; skróconą nazwę instytucji kultury, jeżeli jej używanie przewiduje statut; siedzibę i adres instytucji kultury;

  6)   rubryka szósta - oznaczenie organizatora instytucji kultury; oznaczenie podmiotu, z którym organizator wspólnie prowadzi instytucję kultury; akt o utworzeniu instytucji kultury; akt o nadaniu statutu instytucji kultury.

Biuro Promocji

pok. 218, tel. 12 37 21 793, jtalaga@dobczyce.pl

Referat Organizacyjny

LP.

Nazwa rejestru/ewidencji

Podstawa prawna utworzenia rejestru

Zakres informacji gromadzonych w rejestrze

nr telefonu, nr pokoju, e-mail

 1.  

Rejestr skarg i wniosków

art. 254  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.2013.267 j.t.)

 

Dane osoby składającej skarge/wniosek, terminy (wpływu, załatwienia), osoby uczestniczące w rozpatrywaniu, wynik rozpatrzenia.

 pok. 214, tel. 12 37 21 755, e-mail: jbras@dobczyce.pl

 1.  

Rejestr Zarządzeń Burmistrza

ustawa o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.).

Data, numer, treść aktu,

pok. 102, tel. 12 37 21 703, e-mail: mjarzabek@dobczyce.pl

 1.  

Rejestr upoważnień

ustawa o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.).

Data, numer, treść aktu, imię i nazwisko osoby otrzymującej upoważnienie

pok. 102, tel. 12 37 21 703, e-mail: mjarzabek@dobczyce.pl

 1.  

Rejestr pełnomocnictw

ustawa o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.).

Data, numer, treść aktu, imię i nazwisko osoby otrzymującej pełnomocnictwo

pok. 102, tel. 12 37 21 703, e-mail: mjarzabek@dobczyce.pl

 1.  

Rejestr (książka) kontroli zewnętrznych

 

Imię i nazwisko oraz stanowisko kontrolującego, jednostka zlecająca kontrolę, data nr delegacji służbowej, czas trwania kontroli, wyszczególnienie kontrolowanych działów pracy, podpisy kontrolującego,

 

 1.  

Rejestr dokumentów udostępnionych z Archiwum Zakładowego Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce.

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku (D.z. U. nr 14, poz. 67), rozdział nr 7 instrukcji archiwalnej § 34.

Liczba porządkowa, tytuł teczki, znak oraz rocznik , ilość teczek wypożyczonych, data wypożyczenia, data zwrotu, potwierdzenie odbioru lub  nr karty udostępnienia akt.

pok. 105, tel. 12 37 21 709, e-mail: mkubicka@dobczyce.pl

 1.  

Rejestr wydanych zezwoleń na uprawę maku lub konopi włóknistych

Art. 47 ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U.2012.124 j.t.)

Określenie podmiotu, dla którego wydano zezwolenie, numer kolejny zezwolenia, odmianę maku lub konopi włóknistych, powierzchnię uprawy maku lub konopi włóknistych, numer działki na której prowadzona będzie uprawa maku lub konopi włóknistych, termin ważności zezwolenia, datę wydania zezwolenia.

 

 1.  

Rejestr Uchwał Rady Miejskiej w Dobczycach

Ustawa o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2013 r. poz. 594)

Regulamin Rady Miejskiej

Numer  uchwały, data podjęcia, temat uchwały, uwagi / termin publikacji, rozstrzygnięcia nadzorcze Wojewody/

pok. 105, tel. 12 37 21 706, cbosek@dobczyce.pl

 1.  

Rejestr wniosków i interpelacji Radnych

Ustawa o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2013 r. poz. 594)

Regulamin Rady Miejskiej

Data zgłoszenia, imię i nazwisko osoby zgłaszającej wniosek lub interpelację, treść wniosku lub interpelacji , termin i sposób realizacji

pok. 105, tel. 12 37 21 706, cbosek@dobczyce.pl

 1.  

Rejestr wniosków komisji Rady Miejskiej

Ustawa o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2013 r. poz. 594),

Regulamin Rady Miejskiej

Data zgłoszenia, imię i nazwisko osoby zgłaszającej wniosek, treść wniosku, termin i sposób realizacji

pok. 105, tel. 12 37 21 706, cbosek@dobczyce.pl

 1.  

Rejestr działalności gospodarczej

Ustawa  z dnia 19 listopada 1999 roku - Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178 z późniejszymi zmianami)

 

Imię i nazwisko, PESEL, NIP, seria nr dowodu osobistego, adres zamieszkania, adres wykonywania działalności gospodarczej, zakres wykonywanej działalności gospodarczej (PKD), data rozpoczęcia/ wykreślenie/ zawieszenia/ wznowienia wykonywanej działalności gospodarczej.

 

 
 1.  

Rejestr licencji na wykonywanie przewozów taxi osobowego na terenie Gminy i Miasta Dobczyce

Art 7 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (tj. Dz. U z 2007r. Nr 125, poz. 874 z późń. zm.)

Numer licencji, imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer rejestracyjny pojazdu, numer podwozia VIN, okres ważności licencji, obszar prowadzenia przewozów

pok. 105, tel. 12 37 21 706, cbosek@dobczyce.pl

 1.  

Ewidencja upoważnień do przetwarzania danych osobowych

Art. 37 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

Imię i nazwisko, nazwa pracodawcy i komórki organizacyjnej, stanowisko, zakres upoważnienia, identyfikator.

 pok. 205, tel. 12 37 21 718, jcygan@dobczyce.pl

 1.  

Rejestr delegacji służbowych

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz.U.2013, poz. 167).

Imię i nazwisko, stanowisko służbowe, miejscowość rozpoczęcia i zakończenia podróży, cel i datę podróży, środki lokomocji.

 pok. 205, tel. 12 37 21 717, mzuk@dobczyce.pl

 1.  

Rejestr chorób zawodowych i skutków tych chorób

Ustawa z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. z 1998 r. nr 21, póz. 94 zpóźn. zm.), rozporządzenie Ministra Zdrowia z 1 sierpnia 2002 r. w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób (Dz.U. 132, póz. 1121)

Imię i nazwisko pracownika chorego na chorobę zawodową lub podejrzanego taką chorobę (stanowisko pracy), data

podejrzenia choroby zawodowej, rodzaj pracy wykonywanej przez pracownika, przebieg pracy zawodowej, zagrożenia występujące na stanowisku pracy, data, nr, treść decyzji Państwowego Inspektora Sanitarnego, nazwa lub nr statystyczny choroby zawodowej, skutki choroby zawodowej, data wysłania właściwym organom zawiadomienia o skutkach choroby zawodowej.

 

pok. 105, tel. 12 37 21 706, cbosek@dobczyce.pl

 

Pełnomocnik Burmistrza ds. Uzależnień

LP.

Nazwa rejestru/ewidencji

Podstawa prawna utworzenia rejestru

Zakres informacji gromadzonych w rejestrze

nr telefonu, nr pokoju, e-mail

1.

Rejestr wydanych przez Burmistrza zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży

Art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz. U. 2012 r. poz. 1356 z późn. zm.).

Numer zezwolenia, data,  rodzaj, oznaczenie przedsiębiorcy, adres punktu sprzedaży, okres ważności zezwolenia

pok. 210, tel. 12 37 21 721, zkozielska@dobczyce.pl

2.

Rejestr wydanych przez Burmistrza zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu  sprzedaży

Art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz. U. 2012 r. poz. 1356 z późn. zm.).

Numer zezwolenia, data, rodzaj, oznaczenie przedsiębiorcy, adres punktu sprzedaży, okres ważności zezwolenia

pok. 210, tel. 12 37 21 721, zkozielska@dobczyce.pl

3.

Rejestr wydanych przez Burmistrza zezwoleń jednorazowych  na sprzedaż napojów alkoholowych

Art. 181 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz. U. 2012 r. poz. 1356 z późn. zm.).

Numer zezwolenia, data, rodzaj, oznaczenie przedsiębiorcy/OPS, adres punktu sprzedaży, okres ważności zezwolenia

pok. 210, tel. 12 37 21 721, zkozielska@dobczyce.pl

Urząd Stanu Cywilnego

LP.

Nazwa rejestru/ewidencji

Podstawa prawna utworzenia rejestru

Zakres informacji gromadzonych w rejestrze

nr telefonu, nr pokoju, e-mail

1.

Rejestr stałych mieszkańców

Dane osobowe w zbiorze meldunkowym gromadzone są na podstawie art. 44a ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (t.j. Dz. U.z 2006 r. Nr 139, poz. 993, z późn. zm.).

Rejestracja danych o miejscu pobytu osób, urodzeniach, dotyczących obowiązku wojskowego, zmianach stanu cywilnego, obywatelstwa, imion i nazwisk. Zakres danych gromadzonych w zbiorach wylicza art. 44a ust. 2 ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych

 pok. 109, tel. 12 37 21 724, awalczak@dobczyce.pl

2.

Rejestr byłych mieszkańców

Dane osobowe w zbiorze meldunkowym gromadzone są na podstawie art. 44a ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (t.j. Dz. U.z 2006 r. Nr 139, poz. 993, z późn. zm.).

Gromadzenie danych osobowych oraz adresów osób zmarłych, wymeldowanych oraz przebywających za granicą. Zakres danych gromadzonych w zbiorach wylicza art. 44a ust. 3 ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych

 pok. 109, tel. 12 37 21 724, awalczak@dobczyce.pl

3.

Rejestr obywateli polskich i cudzoziemców zameldowanych na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące

Dane osobowe w zbiorze meldunkowym gromadzone są na podstawie art. 44a ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (t.j. Dz. U.z 2006 r. Nr 139, poz. 993, z późn. zm.).

Zakres danych gromadzonych w zbiorach wylicza art. 44a ust. 4 ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych

pok. 109, tel. 12 37 21 724, awalczak@dobczyce.pl

4.

Rejestr cudzoziemców zameldowanych na pobyt czasowy trwający do 3 miesięcy

Dane osobowe w zbiorze meldunkowym gromadzone są na podstawie art. 44a ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (t.j. Dz. U.z 2006 r. Nr 139, poz. 993, z późn. zm.).

Zakres danych gromadzonych w zbiorach wylicza art. 44a ust. 5 i 6 ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych

pok. 109, tel. 12 37 21 724, awalczak@dobczyce.pl

5.

Rejestr wydanych i utraconych dowodów osobistych

Ewidencja wydanych i utraconych dowodów osobistych prowadzona jest na podstawie art. 44e ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (t.j. Dz. U.z 2006 r. Nr 139, poz. 993, z późn. zm.).

Zapewnienie realizacji prawa i obowiązku posiadania dowodu osobistego przez osobę będącą obywatelem polskim, zamieszkałą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zakres danych określa art. 44e ust. 3 ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych.

pok. 109, tel. 12 37 21 724, awalczak@dobczyce.pl

6.

Rejestr wyborców

art. 25 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.), Rozporządzenia MSWiA z dnia 27 lipca 2011 r.
w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze (Dz.U.2011.158.941)

Realizacja czynnego prawa wyborczego. Nazwisko i imiona, imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL, adres zamieszkania; w zakresie obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi obejmuje: nazwisko i imiona, imię ojca, datę urodzenia, obywatelstwo, numer paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz miejsce zamieszkania

pok. 109, tel. 12 37 21 724, awalczak@dobczyce.pl

7.

Rejestr osób objętych rejestracją (na potrzeby założenia ewidencji wojskowej oraz prowadzenia kwalifikacji wojskowej)

art. 31 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz. U z 2012 r. poz. 461 z późn. zm.)

Zakres danych określa art. 31 ust. 4 ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej

pok. 109, tel. 12 37 21 724, awalczak@dobczyce.pl

8.

Rejestr urodzeń (księgi aktów urodzeń)

art. 2 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1264 z późn. zm.)

Zakres danych określa art. 40 ust. 2 prawa o aktach stanu cywilnego

pok. 109, tel. 12 37 21 724, awalczak@dobczyce.pl

9.

Rejestr małżeństw (księgi aktów małżeństw)

art. 2 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1264 z późn. zm.)

Zakres danych określa art. 62 ust. 1 prawa o aktach stanu cywilnego

pok. 109, tel. 12 37 21 724, awalczak@dobczyce.pl

10.

Rejestr zgonów (księgi aktów zgonu)

art. 2 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1264 z późn. zm.)

Zakres danych określa art. 67 prawa o aktach stanu cywilnego

pok. 109, tel. 12 37 21 724, awalczak@dobczyce.pl

 

 

 Referat Gospodarowania Przestrzenia i Ochrony Środowiska

LP.

Nazwa rejestru/ewidencji

Podstawa prawna utworzenia rejestru

Zakres informacji gromadzonych w rejestrze

Jednostka/osoba odpowiedzialna, nr telefonu, nr pokoju

1.

Rejestr zbiorników bezodpływowych

art.3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 391)

pojemność zbiornika, jego lokalizacja

pok. 205, tel.: 12 37 21 768

mjez@dobczyce.pl

2.

Rejestr przydomowych oczyszczalni ścieków

art. 3 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 391)

wydajność przydomowej oczyszczalni, jej lokalizacja, typ

pok. 205, tel.: 12 37 21 768

mjez@dobczyce.pl

3.

Ewidencja wyrobów zawierających azbest

§ 10 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8 poz. 31) oraz Krajowy Program usuwania wyrobów zawierających azbest.

lista nieruchomości, ilość odpadów niebezpiecznych zawierających azbest

 pok. 203, tel.: 12 37 21 757

mkrzyzanowska@dobczyce.pl

4.

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - centrum informacji o środowisku: www.ekoportal.gov.pl

art. 23 ust 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199 poz.1227 z późn. zm)

wnioski o wydanie decyzji, decyzje i postanowienia, projekty: polityk, strategii, planów lub programów, polityki, strategie, plany lub programy, raporty o oddziaływaniu przedsięwzięć na środowisko, prognozy oddziaływania na środowisko, wykaz zawierający informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska, zgłoszenia instalacji, z których emisje nie wymagają pozwolenia, a których eksploatacje wymagają zgłoszeń

pok. 205, tel.: 12 37 21 768

mjez@dobczyce.pl

5.

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Rejestr zawiera: nazwa firmy, oznaczenie siedziby i adres albo imię i nazwisko i adres przedsiębiorcy, numer identyfikacji podatkowej, regon (jeśli przedsiębiorca posiada), rodzaje odbieranych odpadów komunalnych, numer rejestrowy.

Rejestr zawiera: nazwa firmy, oznaczenie siedziby i adres albo imię i nazwisko i adres przedsiębiorcy, numer identyfikacji podatkowej, regon (jeśli przedsiębiorca posiada), rodzaje odbieranych odpadów komunalnych, numer rejestrowy.

pok. 203, tel.: 12 37 21 757

mkrzyzanowska@dobczyce.pl

6.

Rejestr umów na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

art.3 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 391)

Rejestr zawiera wykaz umów na odbiór odpadów komunalnych (np. zawartych przez przedsiębiorców z właścicielami nieruchomości niezamieszkanych)

pok. 203, tel.: 12 37 21 757

mkrzyzanowska@dobczyce.pl

7.

Ewidencja zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności usługowej

art. 7 ust. 6b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 391)

lista wydanych decyzji Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce

pok. 203, tel.: 12 37 21 757

mkrzyzanowska@dobczyce.pl

8.

Ewidencja nieruchomości Gminy Dobczyce  oddanych w użytkowanie wieczyste

art.23 ust.1 b ustawy o gospodarce nieruchomościami

nr ewid. działki, powierzchnia, data ostatniej aktualizacji opłaty rocznej

 pok. 211, tel.: 12 37 21 770

emika@dobczyce.pl

9.

Ewidencja nieruchomości Gminy Dobczyce 

art.23 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami

nr ewid. działki, powierzchnia, wartość, nr ks. wieczystej, przeznaczenie

pok. 211, tel.: 12 37 770, emika@dobczyce.pl

pok. 201, tel.: 12 37 21 761 kpolonek@dobczyce.pl