Witamy na stronie ARCHIWALNEJ

Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Od dnia 1 marca 2021 r. Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony jest pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce

 

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Data: 

2019-08-21

Kadencja: 

 • 2018-2023

Numer: 

GPS.6721.22.2019.AGLU

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA GMINY I MIASTA DOBCZYCE

 

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

 

Na podstawie art. 48 ust. 4 w związku z art. 48 ust.1, 1a i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 2081 z późn. zm.),

informuję

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dobczyce, sporządzanej dla obszaru położonego u zbiegu ulic Nowowiejskiej i Zarabie.

 

Na podstawie art. 48 ust. 1 ww. ustawy, organ opracowujący projekty dokumentów, o których mowa w art. 46 pkt 1 i 2 - którymi są m.in. projekty planów zagospodarowania przestrzennego - może, po uzgodnieniu z właściwymi organami, o których mowa w art. 57 i 58, odstąpić od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli uzna, że realizacja postanowień danego dokumentu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko. Zgodnie z  art. 48 ust. 1a ww. ustawy odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w przypadku dokumentów, o których mowa w art. 46 pkt 1, może dotyczyć wyłącznie projektów dokumentów stanowiących niewielkie modyfikacje przyjętych już dokumentów.

Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce wystąpił z wnioskami do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie i  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myślenicach o uzgodnienie odstąpienia od sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dobczyce, sporządzanej dla obszaru położonego u zbiegu ulic Nowowiejskiej i Zarabie.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Myśleniach w piśmie znak PSE.NZ-420/45/19 z dnia 09.07.2019 r. oraz Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie w piśmie znak OO.410.8.6.2019.MZi z dnia 25 lipca 2019 r. uzgodnili możliwość odstąpienia od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dobczyce, sporządzanej dla obszaru położonego u zbiegu ulic Nowowiejskiej i Zarabie.

Przy odstąpieniu od sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wzięto pod uwagę uwarunkowania o których mowa w art. 49 ww. ustawy:

 1. charakter działań przewidzianych w dokumentach:
 • stopień, w jakim dokument ustala ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć, w odniesieniu do usytuowania, rodzaju i skali tych przedsięwzięć

Realizacja przedsięwzięcia w ramach ustaleń planu dla terenu ww. działek (powierzchnia planu to obszar stanowiący około 0,03% powierzchni miasta Dobczyce) będzie w niewielkim stopniu modyfikować obowiązujące ustalenia planu dla tego terenu w zakresie jego przeznaczenia oraz warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w tym w szczególności dotyczące powierzchni zabudowy, powierzchni biologicznie czynnej oraz

formy architektonicznej zabudowy; projektowana zmiana planu pozwoli na  korzystne usytuowanie obiektu świadczącego usługi z zakresu opieki zdrowotnej w przestrzeni miasta;

 • powiązania z działaniami przewidzianymi w innych dokumentach

Niniejsza zmiana planu nie jest powiązana z działaniami przewidzianymi w innych dokumentach;

 • przydatność w uwzględnieniu aspektów środowiskowych, w szczególności w celu wspierania zrównoważonego rozwoju, oraz we wdrażaniu prawa wspólnotowego w dziedzinie ochrony środowiska

Przedmiotowa zmiana planu nie będzie niosła za sobą zmian w aspektach środowiskowych, w szczególności dotyczących wspierania zrównoważonego rozwoju oraz wdrażania prawa wspólnotowego w dziedzinie ochrony środowiska.;

 • powiązania z problemami dotyczącymi ochrony środowiska

W będącej przedmiotem niniejszego pisma zmianie planu nie wystąpią inne powiązania z problemami dotyczącymi ochrony środowiska niż te, które uwzględnia już obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Dobczyce oraz Prognoza oddziaływania na środowisko sporządzona dla jego potrzeb.;

2) Rodzaj i skalę oddziaływania na środowisko

 • prawdopodobieństwo wystąpienia, czas trwania, zasięg, częstotliwość i odwracalność oddziaływań

Prawdopodobieństwo wystąpienia, czas trwania, zasięg, częstotliwość i odwracalność oddziaływań nie będą się różnić od już przewidywanych w obecnie obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Dobczyce oraz Prognozie oddziaływania na środowisko sporządzonej dla jego potrzeb;

 • prawdopodobieństwo wystąpienia oddziaływań skumulowanych lub transgranicznych,

W związku z niniejszą zmianą planu nie będą miały miejsca oddziaływania skumulowane lub transgraniczne;

 • prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka dla zdrowia ludzi lub zagrożenia dla środowiska

Przedmiotowa zmiana planu nie będzie niosła za sobą możliwości wystąpienia ryzyka dla zdrowia ludzi lub zagrożenia dla środowiska.

3) Cechy obszaru objętego oddziaływaniem na środowisko

 • obszary o szczególnych właściwościach naturalnych lub posiadające znaczenie dla dziedzictwa kulturowego, wrażliwe na oddziaływania, istniejące przekroczenia standardów jakości środowiska lub intensywne wykorzystywanie terenu

Niniejsza zmiana planu nie będzie dotyczyć obszaru o szczególnych właściwościach naturalnych lub posiadającego znaczenie dla dziedzictwa kulturowego, wrażliwego na oddziaływania; nie jest to również obszar, na którym przekroczone są standardy jakości środowiska lub charakteryzujący się intensywnym wykorzystaniem terenu.;

 • formy ochrony przyrody w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz obszary podlegające ochronie zgodnie z prawem międzynarodowym

Przedmiotowa zmiana planu zlokalizowana jest w granicach miasta Dobczyce, na terenie którego (podobnie jak i na terenie całej gminy) nie ma zlokalizowanego obszaru NATURA 2000.  Biorąc pod uwagę przedmiot zmiany planu, nie będzie on miał żadnego wpływu na obszary NATURA 2000.

 

 

 

 

 

Obwieszczenie wywieszono:

 

Sprawę prowadzi: Agnieszka Łukawska, tel. 12 372 17 66, e-mail: alukawska@dobczyce.pl, pok. 207