Witamy na stronie ARCHIWALNEJ

Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Od dnia 1 marca 2021 r. Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony jest pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce

 

Obwieszczenia i zawiadomienia Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce

Nazwa Datasortuj rosnąco
Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla:„Ograniczenie zagrożenia powodziowego w rejonie ronda oraz ul. Nowowiejskiej, ul. Zarabie, ul. Laskowej w Dobczycach" 2016-01-28
Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce w sprawie umorzenia postępowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach:" „Odwodnienie terenów w kompleksie sieci cieków i rowów odwadniających kompleks Dobczyce -Zarabie” 2016-01-27
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o sprostowaniu omyłki pisarskiej w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz charakterystyce przedsięwzięcia pn.:„Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Dobczycach” 2016-01-15
Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce o wydaniu decyzji o środ. uwarunk.dla „Rozbudowa kontenerowej rozlewni gazu na dz. nr 474/3, 466/4 w Dobczycach oraz na dz nr 317, 316/3, 316/2, 315, 310/2, 310/1, 307/3, 308/3 w m. Dziekanowice." 2016-01-11
Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dobczyce wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2015-12-08
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia.:„Budowa stacji paliw płynnych i LPG wraz z budynkiem usługowym, myjnią bezdotykową i infrastrukturą techniczną oraz zjazdem publicznym w Dobczycach." 2015-11-30
Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla "Planu gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dobczyce" 2015-10-29
Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego sołectw Bieńkowice i Nowa Wieś wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2015-10-19
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia:„Zagospodarowanie otoczenia Zbiornika Dobczyckiego: Projekt budowlany parkingu przy ul. Podgórskiej w Dobczycach,..." 2015-10-15
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia dla przedsięwzięcia:" Zagospodarowanie otoczenia Zbiornika Dobczyckiego: Projekt budowlany parkingu ul. Podgórska w Dobczycach, Projekt budowlany zagospodarowania wzgórza satomiejskiego wraz z kładką pieszo-rowerową." 2015-10-12
Obwieszczenie o postanowieniu dla przedsięwzięcia:„Budowa stacji paliw płynnych i LPG wraz z budynkiem usługowym, myjnią bezdotykową i infrastrukturą techniczną oraz zjazdem publicznym, na dz. nr 1544/5, 1544/1, 7334/2, 7335/2 w Dobczycach". 2015-08-19
Obwieszczenie o postanowieniu dla przedsięwzięcia: „Budowa stacji paliw płynnych i LPG wraz z budynkiem usługowym, myjnią bezdotykową i infrastrukturą techniczną oraz zjazdem publicznym, na dz. nr 1544/5, 1544/1, 7334/2, 7335/2 w Dobczycach' 2015-08-19
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dla przedsięwzięcia: „Zagospodarowanie otoczenia Zbiornika Dobczyckiego: Projekt budowlany parkingu przy ul. Podgórskiej w Dobczycach; Projekt budowlany zagospodarowania wzgórza staromiejskiego (...)." 2015-08-19
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o sprostowaniu omyłki w decyzji o środowiskowych uwarunkowanich dla przedsięwzięcia:'„Budowa nowego Zakładu Wawel S.A. w Dobczycach przy ul. Przemysłowej” 2015-07-28
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa nowego Zakładu Wawel S.A. w Dobczycach przy ul. Przemysłowej realizowanego w Dobczycach" 2015-07-17
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o obowiązku sporządzenia raportu dla przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa kontenerowej rozlewni gazu w miejscowości Dziekanowice, gmina Dobczyce." 2015-07-16
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie zawieszenia postępowania dotyczacego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Rozbudowa kontenerowej rozlewni gazu w miejscowości Dziekanowice, gmina Dobczyce." 2015-07-16
Obwieszczenie o wszczęciu postepowania dla przedsięwzięcia pn: „Budowa stacji paliw płynnych i LPG wraz z budynkiem usługowym, myjnią bezdotykową i infrastrukturą techniczną oraz zjazdem publicznym, na dz. nr 1544/5, 1544/1, 7334/2, 7335/2 w Dobczycach" 2015-07-07
Obwieszzcenie o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stadniki, Skrzynka, części m. Kędzierzynka oraz Dobczyc.- etap II" 2015-07-02
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o podjęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa kontenerowej rozlewni gazu w miejscowości Dziekanowice, gmina Dobczyce.": 2015-06-25

Strony