Witamy na stronie ARCHIWALNEJ

Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Od dnia 1 marca 2021 r. Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony jest pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce

 

Opublikowane informacje podlegają retencji danych zgodnie z zarządzeniem nr 59/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Regulamin Organizacyjny Urzędu

Zarządzenie Nr 135/2016

Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce

z dnia 28 października 2016 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

Na podstawie art. 33 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.  2016 r., poz. 446),

zarządzam co następuje

§ 1. Wprowadzam Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce w treści jak załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§ 3. Tracą moc:

1. Zarządzenie nr 7/2011 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z dnia 12 stycznia2011 roku w sprawie wprowadzenia nowego Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce,

2. Zarządzenie nr 38/2011 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z dnia 10 marca 2011 roku w sprawie: wprowadzenia zmiany do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce,

3. Zarządzenie nr 47/2013 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z dnia 15 marca 2013 roku w sprawie: wprowadzenia zmiany do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce,

4. Zarządzenie nr 4/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z dnia 19 stycznia 2015 roku w sprawie: wprowadzenia zmiany do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce,

5. Zarządzenie nr 147/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z dnia 26 sierpnia 2015 roku w sprawie: wprowadzenia zmiany do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce,

6. Zarządzenie nr 94/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z dnia 19 lipca 2016 roku w sprawie: wprowadzenia zmiany do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce,

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania od 1 listopada 2016 roku.

 

schemat organizacyjny UGiM Dobczyce