EUCF

logotypy eucf

Jesteś zainteresowany udziałem w projekcie? Wypełnij ankietę.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o wypełnienie ankiety

Jednym z działań Programu Rozwoju Zielonych Inwestycji wokół Dobczyc jest opracowanie koncepcji projektu parasolowego, montażu nowych źródeł energii odnawialnej w budynkach mieszkalnych na obszarze działania Klastra Energii Odnawialnej Turystyczna Podkowa.

Projekt parasolowy stanowi rozwinięcie prowadzonych działań w obszarze energii odnawialnej, szczególnie pomysł utworzenia wspólnoty energetycznej jest próbą wdrożenia rozwiązania pozwalającego obniżyć koszty korzystania z energii.

Zakładamy,  że mieszkańcy będą mogli wystąpić o dofinansowanie modernizacji obiektu prywatnego w zakresie montażu:

 • instalacji fotowoltaicznej (budowa lub rozbudowa)
 • pompy ciepła gruntowej
 • pompy ciepła powietrznej
 • kolektorów słonecznych
 • magazynu ciepła (np. pompa ciepła CWU, bufory ciepła)
 • magazynu energii elektrycznej
 • systemu zarządzania energię domową (HMS, EMS)

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o wypełnienie ankiety (ankieta wygasła w dniu 02.01.2023 r.). Wszystkim, którzy odpowiedzieli na zaproszenie do wypełnienia ankiety serdecznie dziękujemy.

W przypadku zakresu modernizacji obiektu, mieszkańcy mają różne potrzeby i proejkt musi przewidzieć możliwość dofinansowanie różnych elementów. Eksperci pracujący nad dokumentacją potrzebują dane pozwalające na wstępne określenie zakresu zadania i szacunkowych kosztów inwestycji. Zgłoszenie w ankiecie nie ma charakteru wiążącego, ale osoby przekazujące dane otrzymają dodatkowe punkty podczas rekrutacji do projektu.

Należy zaznaczyć, że dopiero po wiążącym zgłoszeniu do projektu zostanie wykonany projekt wykonawczy zapewniający optymalne  dostosowanie instalacji do indywidualnych potrzeb modernizowanego obiektu, uwzględniający również dobór mocy urządzeń i zakresu systemu zarządzania energią.

 


25.03.2022 r. - Konferencja „Lokalny wymiar energii”

konferencja "Lokalny wymiar energii"

W dniu 25.03.2022 roku w Dobczycach odbyła się konferencji „Lokalny wymiar energii”. Była ona jednym z działań służących identyfikacji interesariuszy „Programu rozwoju zielonych inwestycji wokół Dobczyc”/The development program of green investments around Dobczyce, na którego realizację Gmina Dobczyce otrzymała dofinansowanie z programu ramowego Unii Europejskiej „Horyzont 2020” w ramach Europejskiego Instrumentu Miejskiego (EUCF). Poza Gminą Dobczyce, która jest liderem, w projekcie biorą udział wszystkie gminy tworzące Klaster Energii Odnawialnej „Turystyczna Podkowa”.
 
Konferencję, w której uczestniczyli przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorców, otworzył burmistrz gminy i miasta Dobczyce Tomasz Suś. Następnie, zadania i cele „Programu rozwoju zielonych inwestycji wokół Dobczyc” omówił koordynator projektu – Marek Mitko.
 
Ostatnią częścią spotkania była robocza dyskusja, podczas której omówiono potrzeby i możliwości interesariuszy oraz uzgodniono dalsze działania mające na celu realizację wyzwań określonych w dyrektywie RED II w naszej społeczności.

Program rozwoju zielonych inwestycji wokół Dobczyc otrzymał dofinansowanie z programu ramowego Unii Europejskiej „Horyzont 2020” w ramach Europejskiego Instrumentu Miejskiego (EUCF).

W dniu 16.11.2021 roku została zawarta pomiędzy Energie Cities, a Gminą Dobczyce umowa grantowa nr 2021- 219 na realizację „Programu rozwoju zielonych inwestycji wokół Dobczyc”/The development program of green investments around Dobczyce.

Gmina Dobczyce pełni rolę lidera w projekcie, w którym udział biorą gminy tworzące Klaster Energii Odnawialnej „Turystyczna Podkowa”. Nasz wniosek został dobrze oceniony, bowiem premiowany był udział większej liczby gmin oraz koordynowanie współpracy w ramach klastra.

W ramach projektu zaplanowano następujące działania:

 1. Opracowanie koncepcji budowy elektrowni fotowoltaicznej (2 MW) na potrzeby obiektów Gminy Dobczyce
 2. Opracowanie koncepcji instalacji nowych odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej na obszarze działania Klastra Energii Odnawialnej Turystyczna Podkowa (fotowoltaika - 2 MW)
 3. Opracowanie koncepcji projektu parasolowego montażu nowych źródeł energii odnawialnej w budynkach mieszkalnych na obszarze działania Klastra Energii Odnawialnej Turystyczna Podkowa(Fotowoltaika 4 MW; pompy grzewcze 1,5 MW; panele słoneczne 0,5 MW)
 4. Utworzenie wspólnoty energetycznej w oparciu o zainstalowane odnawialne źródła energii oferującej bilansowania energii wytworzonej i zużytej. Określenie warunków współpracy z operatorem systemu energetycznego.
 5. Opracowanie planu modernizacji oświetlenia ulicznego w Gminie Dobczyce.
 6. Analizę możliwości budowy nowej siedziby władz miasta w Dobczycach spełniającej warunki dostępnego i energooszczędnego budynku.
 7. Analizę możliwości budowy centrum rozwoju energetyki odnawialnej w Dobczycach
 8. Włączenie w prace interesariuszy

Wynikiem realizacji projektu ma być Koncepcja Inwestycji, będąca sformalizowanym dokumentem, w którym pomysły na inwestycje zostaną opisane w języku finansowym. W celu określenia najbardziej optymalnego i kompleksowego wariantu realizacji inwestycji niezbędne jest zaangażowanie do opracowania koncepcji inwestycyjnej interesariuszy (mieszkańców, przedsiębiorców, organizacje pozarządowe) oraz ekspertów zewnętrznych z różnych dziedzin. Analizowane inwestycje o szacowanej wartości 12 290 000 EUR mają dotyczyć sektorów: budowa odnawialnych źródeł energii; budynki publiczne; innowacyjna infrastruktura energetyczna oraz przynieść rezultaty: oszczędność energii: 1.000 GWH / rok, produkcji energii odnawialnej: 9.000 GWH/rok oraz unikniętej emisje CO2: 7 088 MgCO2eq/rok.

Zgodnie z założeniami EUCF koncepcje inwestycyjne będą stanowić pierwszy krok w kierunku przygotowania pełnego planu biznesowego dla zadań realizujących cele Europejskiego Zielonego Ładu. Posiadanie koncepcji inwestycyjnych ma ułatwić gminom dostęp do finansowania, przez dostarczenie podmiotom finansującym informacji niezbędnych do szybkiej oceny projektu inwestycyjnego w efektywność energetyczną i energię odnawialną. Źródła finansowania inwestycji mogą pochodzić z instrumentów finansowanych UE, takich jak Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS), Europejskie Fundusze Strukturalne I Inwestycyjne (EFSI), Europejski Instrument Pomocy Lokalnej W Zakresie Energii (ELENA) lub sektora prywatnego.

Projekt otrzymał dofinansowanie w kwocie 60 000 euro z programu ramowego Unii Europejskiej w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont 2020” w ramach Europejskiego Instrumentu Miejskiego (EUCF).

Otrzymane dofinasowanie stanowi kolejną korzyść jaka przynosi naszym mieszkańcom współpraca w ramach Klastra Energii Odnawialnej Turystyczna Podkowa.