Jak załatwić sprawę

Jak załatwić sprawę


Podania (pisma, wnioski, żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) mogą być wnoszone do urzędu pisemnie, telegraficznie, za pomocą telefaksu lub ustnie do protokołu, a także za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej, w tym przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej utworzoną na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (ePUAP).

Zamieszczone poniżej karty usług umożliwiają załatwienie spraw w urzędzie w postaci tradycyjnej – przez złożenie wniosku na Dzienniku Podawczym. Wnioski te mogą zostać wykorzystane do załatwienia sprawy w postaci elektronicznej przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na ePUAP. W tym celu wniosek należy wypełnić i złożyć za pośrednictwem skrzynki ePUAP przez formularz pisma ogólnego do podmiotu publicznego. Wniosek składany w formie elektronicznej musi być opatrzony bezpiecznym podpisem kwalifikowanym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Dane osobowe zawarte we wszystkich pismach, wnioskach i deklaracjach składanych w urzędzie przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

W związku z tym informujemy, że:

1) administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy i Miasta Dobczyce  jest Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce z siedzibą w Dobczycach, Rynek 26. 

2) Wszystkie  dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji ustawowych zadań Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce.

3) Każdy, kogo dane są przetwarzane, posiada  prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania.

4) Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawnymi w celu realizacji zadań urzędu jest obligatoryjne, z uwagi na art. 63  §  2  oraz art. 64 §  1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2016.23). Art. 63  §  2  KPA stanowi, że podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych. Natomiast art. 64 §  1  stanowi, że jeżeli w podaniu nie wskazano adresu wnoszącego i nie ma możności ustalenia tego adresu na podstawie posiadanych danych, podanie pozostawia się bez rozpoznania.

KATALOG USŁUG