Jak załatwić sprawę

Zapraszamy do skorzystania z Katalogu Usług Urzędu


I. Informacje ogólne

Katalog zawiera wykaz usług realizowanych przez Urząd Gminy i Miasta Dobczyce. W kartach informacyjnych zawarte są informacje dotyczące poszczególnych usług wykonywanych przez komórki organizacyjne Urzędu. Do kart informacyjnych dołączone są formularze wniosków – jako załączniki do pobrania.

II. Sposób wnoszenia dokumentów

Podania i wnioski mogą być wnoszone do Urzędu w postaci pisemnej papierowej lub elektronicznej oraz ustnie do protokołu. Niezależnie od formy wniesienia podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych. Ponadto podanie powinno być podpisane przez wnoszącego. Gdy podanie wnosi osoba, która nie może lub nie umie złożyć podpisu, podanie lub protokół podpisuje za nią inna osoba przez nią upoważniona, czyniąc o tym wzmiankę obok podpisu.

Zamieszczone poniżej karty usług umożliwiają załatwienie spraw w Urzędzie w postaci tradycyjnej – przez złożenie wniosku na Dzienniku Podawczym.

Wnioski te mogą zostać wykorzystane do załatwienia sprawy w postaci elektronicznej przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na platformie ePUAP. W tym celu wniosek należy wypełnić i złożyć za pośrednictwem skrzynki ePUAP przez formularz pisma ogólnego do podmiotu publicznego. Wniosek składany w formie elektronicznej musi być:

a) opatrzony zaawansowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP,

b) zawierać dane w ustalonym formacie, zawartym we wzorze podania określonym w odrębnych przepisach, jeżeli te przepisy nakazują wnoszenie podań według określonego wzoru,

c) zawierać adres elektroniczny wnoszącego podanie.

III. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Dane osobowe zawarte we wszystkich pismach, wnioskach i deklaracjach składanych w Urzędzie przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO.

Administratorem Danych Osobowych jest Gmina Dobczyce z siedzibą w Dobczycach, Rynek 26. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: tel. 12 37-21-700, e-mail: iod@dobczyce.pl

Szczegółowe informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych, w tym określenie podstawy prawnej i celu przetwarzania danych, zawarte są w kartach informacyjnych usług lub załączonych do nich wzorach wniosków. Każdej osobie, której dane przetwarzane są w Urzędzie przysługuje prawo do:

a) dostępu do dotyczących jej danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

b) cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeśli dane przetwarzane są na postawie zgody,

c) wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu RODO.

Prawo do przenoszenia danych nie ma zastosowania do przetwarzania, które jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Gminie Dobczyce.

Prawo do usunięcia danych jest ograniczone w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne do:

a) wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa, w tym prawa Unii Europejskiej, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Gminie Dobczyce,

b) do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych, o ile prawdopodobne jest, że prawo do usunięcia danych uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów do takiego przetwarzania,

c) do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Przekazywane danych do organów publicznych w związku z prowadzonymi postępowaniami administracyjnymi odbywa się na podstawie przepisów prawnych, np. kodeksu postępowania administracyjnego, ordynacji podatkowej. Instytucje, które otrzymują dane osobowe w ramach konkretnego postępowania administracyjnego (np. Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Wojewoda Małopolski, sądy administracyjne) nie są uznawane za odbiorców w rozumieniu RODO.

Podanie danych osobowych związanych z realizacją zadania w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Gminie Dobczyce, a które wskazane są w przepisach szczególnych regulujących konkretne postępowania, jest obligatoryjne. Brak podania wskazanych danych skutkować będzie wezwaniem do uzupełnienia braków formalnych podania lub pozostawienia go bez rozpoznania. Natomiast podanie danych osobowych w innych celach niż realizacja zadań administracyjnych – przetwarzanych na podstawie zgody (np. udział w konkursie organizowanym przez Gminę Dobczyce) jest dobrowolne, jednakże brak podania danych niezbędnych do realizacji tych zadań może uniemożliwić ich realizację.

Dane osobowe będą przetwarzane w czasie świadczenia usługi, a po jej zakończeniu zostaną zarchiwizowane na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji izakresu działania archiwów zakładowych.

KATALOG USŁUG