Petycje

 

 

 

 

               

Lp.

Imię i Nazwisko
lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje
(w przypadku wyrażenia zgody,
o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach)

Skan petycji Przedmiot petycji Data złożenia petycji Przewidywany termin załatwienia sprawy Zasięgane opinie Informacja o sposobie załatwienia petycji (skan zawiadomienia o sposobie rozpatrzenia)
2020
1 Fundacja Rozwoju Obrotu
Bezgotówkowego
ul. Kruczkowskiego 4b lok. 13
00-412 Warszawa
Wniosek
RO.152.1.2020.JOBR Petycja dotyczy dokonania analizy - możliwości wdrożenia w Urzędzie procedur
związanych z pełnym zabezpieczeniem potrzeb Interesantów - dot. płatności bezgotówkowych
21.01.2020 21.04.2020 brak Petycja dotyczy dokonania analizy - możliwości wdrożenia w Urzędzie procedur
związanych z pełnym zabezpieczeniem potrzeb Interesantów - dot. płatności bezgotówkowych, w UGiM Dobczyce wdrożono juz system płatności bezgotówkowych więc petycja jest bezpodstawna.
2 Koalicja Poska wolna od 5G RO.152.2.2020.CEBO Petycja dotyczy ochrony zdrowia mieszkańców przed elektroskażeniem. 23.03.2020 08.06.2020 brak Uchwała nr XXI/180/2020
3

Wyłączenie jawności

 

RO.152.3.2020.CEBO Petycja dotyczy zmiany przepisów prawa miejscowego-wprowadzenie lokalnej tarczy antykryzysowej. 03.04.2020 08.06.2020 brak

Uchwała nr XXI/181/2020

4

Osoba Prawna

Szulc-Efekt sp. z   o. o.

Prezes Zarządu:

Adam Szulc

ul. Poligonowa 1

04-051 Warszawa

RO.152.4.2020.JOBR Petycja dotyczy elektronizacji procedur urzędowych, szczególnie elektronizacji kontaktów z oferentami 03.04.2020 01.07.2020 brak RO.152.4.2020.JOBR
5 Wyłączenie jawności RO.152.5.2020.JOBR Petycja dotyczy budowy kanalizacji na ul. myśliwskiej w Dobczycach. 14.07.2020 17.10.2020 brak  
6

Osoba Prawna

Szulc-Efekt sp. z   o. o.

Prezes Zarządu:

Adam Szulc

ul. Poligonowa 1

04-051 Warszawa

RO.152.6.2020.JOBR Petycja dotyczy płynów do dezynfekcji rąk. 12.08.2020 12.11.2020 brak RO.152.6.2020.JOBR
7 Wyłączenie jawności RO.152.7.2020.JOBR Petycja dotyczy poprawy jakości drogi. 25.08.2020 24.11.2020 brak RO.152.7.2020.JOBR
 
2019
1.

Osoba Prawna

Szulc-Efekt sp. z   o. o.

Prezes Zarządu:

Adam Szulc

ul. Poligonowa 1

04-051 Warszawa

RO.152.1.2019.JOBR Petycja dotyczy przystąpienia Gminy/Miasta/Szkoły
do konkursu w ramach programu "Podwórko Talentów NIVEA" - edycja 2019

 
8.03.2019 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji brak RO.152.1.2019.JOBR
2.

Osoba Prawna

Szulc-Efekt sp. z   o. o.

Prezes Zarządu:

Adam Szulc

ul. Poligonowa 1

04-051 Warszawa

RO.152.2.2019.JOBR Petycja dotyczy kosztów ponoszonych na teleinformatyzację Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce 31.05.2019 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji brak RO.152.2.2019.JOBR
3.

Osoba Prawna

Szulc-Efekt sp. z   o. o.

Prezes Zarządu:

Adam Szulc

ul. Poligonowa 1

04-051 Warszawa

RO.152.3.2019.JOBR Petycja w spr. czystego powietrza 07.06.2019 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji brak RO.152.3.2019.JOBR
4.

Osoba Prawna

Szulc-Efekt sp. z   o. o.

Prezes Zarządu:

Adam Szulc

ul. Poligonowa 1

04-051 Warszawa

 

RO.152.4.2019.JOBR Petycja w spr. taryf telefonicznych 11.07.2019 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji brak RO.152.4.2019.JOBR
5. wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach RO.152.5.2019.JOBR Petycja w spr. kanalizacji ul. Myśliwskiej w Dobczycach 13.06.2019 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji brak RO.152.5.2019.JOBR
6.

Renata Sutor

ul. Rynek 8B

34-700 Rabka Zdrój

RO.152.6.2019.JOBR Petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa

25.09.2019

 

zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji brak RO.152.6.2019.JOBR
7.

Osoba Prawna

Szulc-Efekt sp. z   o. o.

Prezes Zarządu:

Adam Szulc

ul. Poligonowa 1

04-051 Warszawa

RO.152.7.2019.JOBR Petycja, aby Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oprcowała program wykorzystania w szkołach narzędzi informatycznych o charakterze informacyjnym. 26.09.2019 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji brak RO.152.7.2019.JOBR
8.

Renata Sutor

ul. Rynek 8B

34-700 Rabka Zdrój

RO.152.8.2019 Petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa 27.11.2019 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji brak

Uchwała_144

Uchwała _145

9.

Renata Sutor

ul. Rynek 8B

34-700 Rabka Zdrój

RO.152.9.2019 Petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego 06.12.2019 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji brak Uchwala_155
W związku z obowiązkiem określonym w art.  14 ustawy  z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U.2018r., poz. 870) informuję, że w 2019 roku do Urzędu Gminy i Miasta dobczyce wpłynęło 9 petycji. dotyczyły one programu " Podwórko talentów", kosztów ponoszonych na teleinformatyzację oraz taryf za usługi telekomunikacyjne, w sprawie czystego powietrza oraz kanalizacji, petycja do Gminnej komisji Rozwiązywania Problemów alkoholowych dotycząca wykorzystywania w szkołach narzędzi informatycznych,  2 petycje dotyczące zmiany przepisów prawa zostały przekazane do właściwych organów, na pozostałe petycje zostały udzielone odpowiedzi.
2018
               
               
               
4

Osoba Prawna

Szulc-Efekt sp. z   o. o.

Prezes Zarządu:

Adam Szulc

ul. Poligonowa 1

04-051 Warszawa

RO.152.4.2018.JOBR Petycja o przeprowadzenie analizy i rozważnie instalacji na budynkach użytkowanych przez Urząd - testowo lub docelowo - systemów fotowoltaicznych. 16.08.2018 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjzgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji brak RO.152.4.2018.JOBR
5

Osoba Prawna

Szulc-Efekt sp. z   o. o.

Prezes Zarządu:

Adam Szulc

ul. Poligonowa 1

04-051 Warszawa

RO.152.5.2018.JOBR Petycja do Kierownika JST o próbę wdrożenia w Gminie - rozpowszechnionego w Krajach
rozwiniętych - Systemu Zarządzania i Monitorowania Energii.
13.09.2018 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjzgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji brak RO.152.5.2018.JOBR
6

Osoba Prawna

Szulc-Efekt sp. z   o. o.

Prezes Zarządu:

Adam Szulc

ul. Poligonowa 1

04-051 Warszawa

RO.152.6.2018.JOBR Program " wzorowa łazienka"dla szkół. 19.09.2018 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjzgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji brak Petycja została przekazana do dyrektorów szkół w gminie Dobczyce.
7

Osoba Prawna

Szulc-Efekt sp. z   o. o.

Prezes Zarządu:

Adam Szulc

ul. Poligonowa 1

04-051 Warszawa

RO.152.7.2018.JOBR Podsumowanie słabych i mocnych stron ewenrualnego wdrożenia procedur pełnego użytkowania środków komunikacji elektronicznej w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych. 15.11.2018 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjzgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji brak RO.152.7.2018.JOBR

W związku z obowiązkiem określonym w art.  14 ustawy  z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U.2018r., poz. 870) informuję, że w 2018 roku do Urzędu Gminy i Miasta dobczyce wpłynęło 7 petycji. dotyczyły one programu " Wzorcowa łazienka" - petycja została przekazana do szkół, a także wdrożenia systemu elektronicznego przy zamówieniach publicznych, wdrożenia systemu monitorownia zużucia energi, zamontowania na budynkach użyteczności publicznej systemów fotowoltaicznych, oszacowania gospodarstw domowych , ktoóre nie korzystaja z przyłaczy gaowych, petycja w spraiwe zakazu uzywania peterd na terenie Gminy Dobczyce oraz petycja dotyczaca wstrzymania sie Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce od zamiaru sprzedazy budynku po szkole na ulicy Górskiej. Wszystkie petycje zostały rozpatrzone , a wnioskujący otrzymali odpowiedź.