Witamy na stronie ARCHIWALNEJ

Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Od dnia 1 marca 2021 r. Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony jest pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce

 

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dobczyce dla obszaru położonego u zbiegu ulic Nowowiejskiej i Zarabie

Data: 

2019-12-17

Kadencja: 

  • 2018-2023

Numer: 

GPS.6721.28.2019.AGLU

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA GMINY I MIASTA DOBCZYCE

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dobczyce

dla obszaru położonego u zbiegu ulic Nowowiejskiej i Zarabie

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z  2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.), w nawiązaniu do uchwały Nr VI/43/19 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 27 lutego 2019r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dobczyce dla obszaru położonego u zbiegu ulic Nowowiejskiej i Zarabie,

 

z a w i a d a m i a m

o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dobczyce,

dla obszaru położonego u zbiegu ulic Nowowiejskiej i Zarabie

 

w dniach od 27 grudnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta  Dobczyce,

w pokoju nr 207, w godzinach pracy urzędu, tj.: w poniedziałki 730 – 1700, od wtorku do czwartku 730 - 1530,  piątki: 730 - 1400, w dn. 31.12.2019 r. do godz. 1200.

 

Ponadto projekt zmiany planu zostanie udostępniony do wglądu w wyżej wymienionym okresie na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce w zakładce: www.dobczyce.pl/planowanie-przestrzenne.html oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce:

https://www.dobczyce.pl/BIP/projekty-zmian-miejscowych-planow-zagospodar....

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 13.01.2020 r. o godzinie 1600, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce, Rynek 26, 32-410 Dobczyce.

 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu wyłożonym do publicznego wglądu, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 lutego 2020 r.

Uwagi można wnosić:

  • na piśmie: w Urzędzie Gminy i Miasta Dobczyce, Rynek 26, 32-410 Dobczyce; drogą pocztową na adres: Urząd Gminy i Miasta Dobczyce, Rynek 26, 32-410 Dobczyce,
  • drogą elektroniczną: za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP lub opatrzone bezpiecznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym na adres: ugim@dobczyce.pl.

 

Równocześnie informuję, że:

  • z dokumentacją projektu zmiany planu, w tym z uzgodnieniami i opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myślenicach można zapoznać się w Urzędzie Gminy i Miasta Dobczyce w terminie i godzinach wyłożenia projektu zmiany planu do publicznego wglądu,
  • uwagi będą rozpatrzone przez Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag nastąpi w formie Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce, publikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce na stronie internetowej http://dobczyce.pl/BIP,
  • Pismem znak: OO.410.8.6.2019.MZi z dnia 25.07.2019 r., Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie wyraził zgodę na możliwość odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowej zmiany planu miejscowego,
  • Pismem znak: PSE.NZ-PZ-420/45/19 z dnia 09.07.2019 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Myślenicach, również wyraził zgodę na możliwość odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowej zmiany planu miejscowego.

 

 

 

 

 

Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych przetwarzanych na potrzeby rozpatrzenia uwag do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/67 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) określane dalej jako „RODO” informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Dobczyce z siedzibą: Rynek 26, 32-410 Dobczyce, reprezentowana przez Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce.

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można  się skontaktować za pośrednictwem adresu poczty e-mai: iod@dobczyce.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c  RODO.  Podstawą prawną przetwarzania podanych danych jest Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. tzn. dane osobowe będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do rozpatrzenia uwag do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

5. Dane osobowe nie będą udostępnianie innym podmiotom niż wynika to  z przepisów prawa.

6. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okresy zgodne z kategoriami archiwalnymi, o których mowa w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

7. Administrator nie ma zamiaru przekazywania Pani/Pana danych osobowych do Państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

8.  Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, ich sprostowania (poprawiania), jeśli są błędne lub nieaktualne oraz ograniczenia przetwarzania.

9.  Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą  poddawane profilowaniu. 

10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przedmiocie naruszenia prawa do ochrony danych osobowych.