Witamy na stronie ARCHIWALNEJ

Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Od dnia 1 marca 2021 r. Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony jest pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce

 

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce - „Projekt rozbudowy istniejącego budynku halowego produkcyjno – magazynowego na działkach nr 7305/5, 7305/6,7305/7,1304/8, 1304/13 w Dobczycach, obręb 0001 wraz z instalacjami wewnętrznymi..."

Data: 

2020-10-22

Kadencja: 

  • 2018-2023

Numer: 

GPS.6220.6.2020.MADU

OBWIESZCZENIE

o przesłaniu uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia
do organów opiniujących

 

Działając na podstawie art. 74 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j., Dz.U. z 2020 r., poz. 283, z późn. zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j., Dz.U. z 2020 r., poz. 256, z późn. zm.) oraz stosownie do art. 64 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. w/w ustawy Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce

 

zawiadamia

że w związku z wszczętym postępowaniem na wniosek, z dnia 06.08.2020 r., firmy ES-SYSTEM Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 2, 30 - 701 Kraków reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Piotra Nowaka, ATLAS WARD POLSKA Sp. z o.o. Oddział Kraków, ul. Sołtysa Dytmara 3/2U, 30-126 Kraków w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Projekt rozbudowy istniejącego budynku halowego produkcyjno – magazynowego na działkach nr 7305/5, 7305/6,7305/7,1304/8, 1304/13 w Dobczycach, obręb 0001 wraz z instalacjami wewnętrznymi, zagospodarowaniem terenu , infrastrukturą techniczną i komunikacyjną – etap I, II, III” w dniu 20.10.2020 r. przesłano uzupełnienie Karty informacyjnej przedsięwzięcia złożone przez Inwestora do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myślenicach, Dyrektora Zarządu Zlewni w Krakowie - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, celem uzyskania opinii dotyczącej ewentualnej potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określenie ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron postępowania wynikających z art.10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium, a tym samym do zapoznania się z materiałami i dowodami w sprawie, składania uwag i wniosków w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

Z dokumentacją w przedmiotowej sprawie można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce – Referat Gospodarowania Przestrzenią i Ochrony Środowiska, pok. 203, od poniedziałku do piątku w godz. pracy urzędu. Złożone uwagi i wnioski rozpatrzone zostaną przez Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce przed wydaniem decyzji.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie Pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Obwieszczenie nastąpiło dnia: 22.10.2020 r.