Witamy na stronie ARCHIWALNEJ

Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Od dnia 1 marca 2021 r. Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony jest pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce

 

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środ. uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Selektywne zbieranie odpadów” na działkach 1176/1 i 1177 przy ul. Jagiellońskiej 45 B w Dobczycach.

Data: 

2021-01-20

Kadencja: 

  • 2018-2023

Numer: 

GPS.6220.5.2018.MADU

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia

 

Stosownie do art. 38 i art. 85 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j., Dz.U 2018 r., poz. 2081, z późn.zm)

zawiadamiam

że na wniosek z dnia 16.04.2018 r. firmy Usługi Asenizacyjne Jerzy Żuławiński, ul. Jagiellońska 27, 32-410 Dobczyce – reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Krzysztofa Seweryna, Kancelaria Adwokacka w Krakowie, ul. Józefitów 10/7, 30-039 Kraków, została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z dnia 15.01.2021 r., znak: GPS.6220.5.2018.MADU, dla przedsięwzięcia pn.:

 

Selektywne zbieranie odpadów”

na działkach 1176/1 i 1177 przy ul. Jagiellońskiej 45 B w Dobczycach

 

Zgodnie z art. 38 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko organ właściwy do wydania decyzji podaje do publicznej wiadomości informację o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią.

Informuję, o uprawnieniach wynikających z art. 85 ust. 3 w/w ustawy, o możliwości zapoznania się z treścią powyższej decyzji oraz dokumentacją sprawy. Akta przedmiotowej sprawy dostępne są w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce – Referat Gospodarowania Przestrzenią i Ochrony Środowiska, pok. 203, od poniedziałku do piątku  w godz. 7:30 – 14:00 po telefonicznym uzgodnieniu terminu pod numerem (12) 37 21 768.