Witamy na stronie ARCHIWALNEJ

Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Od dnia 1 marca 2021 r. Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony jest pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce

 

Opublikowane informacje podlegają retencji danych zgodnie z zarządzeniem nr 59/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Budżet

Sprawozdania i opinie - 2021 rok

Uchwała Nr S.O.IV.4261.8.2021 Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie: opiniii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Dobczyce.

Uchwała Nr S.O.IV.4262.5.2021 Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w Uchwale Budżetowej Gminy Dobczyce na 2021 rok.

 


Sprawozdania i opinie 2020 rok

Sprawozdania za IV kwartał 2020 roku

rb27s sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych JST

rb28s sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych JST

rb-n kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych IV kwartał

rb-nds sprawozdanie o nadwyżce/deficycie JST

rb-z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji IV kwartał

Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczące uchwały budżetowej, sfinansowania deficytu, wieloletniej prognozy finansowej

Opinia RIO projektu uchwały budżetowej na 2021 rok

Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu na 2021 rok

Opinia RIO projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Sprawozdania od 1 stycznia do 30 września 2020 roku

Rb 27s sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych JST od początku roku do 30 września 2020 roku

Rb 28s sprawozdanie z wykonania planów wydatków budżetowych JST od początku roku do 30 września 2020 roku

Rb N kwartalne sprawozdanie o stanie należności wybranych aktywów finansowych na koniec III kwartału 2020 roku

Rb NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie JST od początku roku do 30 września 2020 roku

Rb Z sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji na koniec III kwartału 2020 roku

Sprawozdania od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 roku

Rb-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do 30 czerwca 2020 r.

Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do 30 czerwca 2020 r.

Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych na koniec II kwartału 2020 r.

Rb-NDS Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do 30 czerwca 2020 r.

Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji na koniec II kwartału 2020 r.


Uchwała NR S.O.IV - 423/18/20 Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie: zaopiniowania sprawozdania z wykoania budżetu Gminy Dobczyce za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia komulanego Gminy Dobczyce.


Sprawozdania finansowe za 2019 rok - UGiM Dobczyce

Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego

Rachunek zysków i strat jednostki

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

Informacja dodatkowa


Sprawozdania finansowe za 2019 rok - Gmina Dobczyce

Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego

Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego

Rachunek zysków i strat

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

Informacja dodatkowa


Sprawozdania od 1 stycznia do 31 marca 2020 roku

 Rb-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do 31 marca 2020 r.

Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego, okres sprawozdawczy: od początku roku do 31 marca 2020 r.

Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych na koniec I kwartału 2020 r.

Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie za okres od początku roku do dnia 31 marca 2020 r.

Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji

 


Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej dotycząca prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy i Miasta Dobczyce oraz opinia o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w Uchwale Budżetowej Gminy i Miasta Dobczyce na 2020 rok


Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie:

- zaopiniowania projektu uchwały budżetowej Gminy Dobczyce na 2020 rok
- opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie Uchwały Budżetowej Gminy Dobczyce na 2020 rok
- opinii do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobczyce


Sprawozdania i opinie 2019 rok

Sprawozdania od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku

Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego, okres sprawozdawczy: od początku roku do 31 grudnia 2019 r,

Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego, okres sprawozdawczy: od początku roku do 31 grudnia 2019 r.

Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2019 r.

Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów fizycznych

Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji
 


Sprawozdania od 1 stycznia do 30 września 2019 roku

Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego

Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O ST ANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH A KTYWÓW FINANSOWYCH

Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI


Sprawozdania od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 roku

Rb-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do 30 czerwca 2019 r.

Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku rokudo 30 czerwca 2019 r.

Rb-NDS Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do do 30 czerwca 2019 r.

Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych na koniec II kwartału 2019 r.

Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji na koniec II kwartału 2019 r.


Sprawozdania od 1 stycznia do 31 marca 2019 roku

Rb-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do 31 marca 2019 r.

Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku rokudo 31 marca 2019 r.

Rb-NDS Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do do 31 marca 2019 r.

Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych na koniec I kwartał 2019 r.

Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji na koniec I kwartału 2019 r.

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej dotycząca prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy i Miasta Dobczyce oraz opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w Uchwale Budżetowej Gminy i Miasta Dobczyce na 2019 rok


Sprawozdania finansowe za 2018 rok - UGiM Dobczyce


Sprawozdania finansowe za 2018 rok - Gminy Dobczyce


Sprawozdania i opinie 2018 rok

Sprawozdania od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku

Rb-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do 31 grudnia 2018 r.

Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do 31 grudnia 2018 r.

Rb-NDS Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do do 31 grudnia 2018 r.

Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych na koniec IV kwartału 2018 r.

Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji na koniec IV kwartału 2018 r.

 

Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie:

- zaopiniowania projektu uchwały budżetowej Gminy Dobczyce na 2019 rok
- opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie Uchwały Budżetowej Gminy Dobczyce na 2019 rok
- opinii do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobczyce

 

Sprawozdania od 1 stycznia do 30 września 2018 roku

Rb-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do 30 września 2018 r.

Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do 30 września 2018 r.

Rb-NDS Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do 30 września 2018 r.

Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych na koniec III kwartału 2018 r.

Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji od początku roku do 30 września 2018 r.

Sprawozdania od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 roku

Rb-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do 30 czerwca 2018 r.

Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do 30 czerwca 2018 r.

Rb-NDS Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do 30 czerwca 2018 r.

Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych na koniec II kwartału 2018 r.

Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji od początku roku do 30 czerwca 2018 r.

 

Sprawozdania od 1 stycznia do 31 marca 2018 roku

Rb-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do 31 marca 2018 r.

Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do 31 marca 2018 r.

Rb-NDS Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do 31 marca 2018 r.

Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji od początku roku do 31 marca 2018 r.

 

Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie:

- opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy i Miasta Dobczyce
- opinii o mozliwości sfinansowania deficytu

Sprawozdania i opinie za rok 2017

Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej  z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie:
==> zaopiniowania projektu uchwały budżetowej Gminy Dobczyce na 2018 rok,
==> opinii do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy i Miasta Dobczyce,
==> opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Dobczyce.

Uchwała Nr S.O.V - 423/9/18 Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie: zaopinownia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dobczyce za rok 2017 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Dobczyce.

Uchwała Nr S.O.V - 424/12/18 Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Dobczycach odnośnie absolutorium dla Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce za 2017 rok.

Sprawozdania od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku

Rb-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do 31 grudnia 2017 r.

Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do 31 grudnia 2017 r.

Rb-NDS Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do 31 grudnia 2017 r.

Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji od początku roku do do 31 grudnia 2017 r.

Sprawozdania od 1 stycznia do 30 września 2017 roku

Rb-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do 30 września 2017 r.

Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do 30 września 2017 r.

Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych na koniec III kwartału 2017 r.

Rb-NDS Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do 30 września 2017 r.

Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji od początku roku do 30 września 2017 r.

Sprawozdania od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 roku

Rb-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do 30 czerwca 2017 r.

Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do 30 czerwca 2017 r.

Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych na koniec II kwartału 2017 r.

Rb-NDS Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do 30 czerwca 2017 r.

Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji od początku roku do 30 czerwca 2017 r.

 

Sprawozdania od 1 stycznia do 31 marca 2017 roku

Rb-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do 31 marca 2017 r.

Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do 31 marca 2017 r.

Rb-NDS Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do 31 marca 2017 r.

Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji od początku roku do 31 marca 2017 r.

Uchwała Nr S.O.V/426-3/13/17 Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 3 lutego 2017 r. w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w Uchwale Budżetowej Gminy i Miasta Dobczyce na 2017 rok.

Uchwała Nr S.O.V/426-2/20/17 Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 3 lutego 2017 r. w sprawie: opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy i Miasta Dobczyce.

 

Sprawozdania za rok 2016

Uchwała nr S.O.V - 423/11/17 Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie: zaopiniowania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dobczyce za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Dobczyce

Sprawozdania za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku

Rb-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do 31 grudnia 2016 r.

Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do 31 grudnia 2016 r.

Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych na koniec IV kwartału

Rb-NDS Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do 31 grudnia 2016 r.

Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłuznych oraz poręczeń i gwarancji od początku roku do 31 grudnia 2016 r.

Sprawozdania za okres od 1 października do 31 grudnia 2016 roku

Uchwała Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały budżetowej Gminy i Miasta Dobczyce na rok 2017, możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie Uchwały Budżetowej Gminy Dobczyce na rok 2017 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Sprawozdania za okres od 1 stycznia do 30 września 2016 roku

Rb-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do 30 września 2016 r.

Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do 30 września 2016 r.

Rb-NDS Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do 30 września 2016 r.

Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłuznych oraz poręczeń i gwarancji od początku roku do 30 września 2016 r.

Sprawozdania za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2016 roku

Uchwała RIO w sprawie zaopiniowania informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Dobczyce od początku roku do 30 czerwca 2016 r.

Rb-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do 30 czerwca 2016 r.

Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do 30 czerwca 2016 r.

Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych - sprawozdanie zbiorcze od początku roku do 30 czerwca 2016 r.

Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłuznych oraz poręczeń i gwarancji od początku roku do 30 czerwca 2016 r.

Rb-NDS Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do 30 czerwca 2016 r.

Uchwała nr S.O.V-423/12/16 Składu Orzekającego Kolegium RIO w Krakowie z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie zaopiniowania sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy Dobczyce za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Dobczyce

Sprawozdania za okres od 1 stycznia do 31 marca 2016 roku

Rb-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do 31 marca 2016 r.

Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do 31 marca 2016 r.

Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych - sprawozdanie zbiorcze od początku roku do 31 marca 2016 r.

Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłuznych oraz poręczeń i gwarancji od początku roku do 31 marca 2016 r.

Rb-NDS Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do 31 marca 2016 r.

Sprawozdania za IV kwartał 2015 roku

Rb-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego

Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego

Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłuznych oraz poręczeń i gwarancji za IV kwartał 2015

Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec IV kwartału 2015 roku

Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych - sprawozdanie zbiorcze na koniec 4 kwartału 2015 r.

Rb-NDS Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego

Uchwała składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie nr S.O.V/426-2/28/16 z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie: opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy i Miasta Dobczyce

Sprawozdania za rok 2015

Uchwała Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 27 listopada 2015 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały budżetowej Gminy i Miasrta Dobczyce na rok 2016

rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZĘŃ I GWARANCJI

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do 30.09.2015 r.

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do 30.09.2015 r.

Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 30.09.2015 r.

Uchwała nr S.O.V - 422/25/15 Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 16 września 2015 r.

Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 30 czerwca 2015 roku

Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 30 czerwca 2015 roku

Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 30 czerwca 2015 roku

Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych, wg stanu na koniec kwartału II 2015 roku

Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużników oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec II kwartału 2015 roku

Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 31 marca 2015 roku

Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 31 marca 2015 roku

Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 31 marca 2015 roku

Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużników oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec I kwartału 2015 roku

Sprawozdania za rok 2014

Opinia RIO z wykonania budżetu Gminy i MIasta Dobczyce za 2014 rok

Pismo przewodnie RIO do uchwały w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu GiM Dobczyce

Uchwała RIO w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu GiM Dobczyce

Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytoraialnego, okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 grudnia 2014r.

Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytoraialnego, okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 grudnia 2014r.

Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec IV kwartału 2014 roku

Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych, wg stanu na koniec kwartału IV 2014 roku

Rb-UZ Roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych wg stanu na koniec 2014r.

Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2014r.

Opinia do projektu uchwały wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobczyce

Opinia projektu uchwały budżetowej Gminy Dobczyce na rok 2015

Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytoraialnego, okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 30 września roku 2014

Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytoraialnego, okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 30 września roku 2014

Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec III kwartału 2014 roku

Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych, wg stanu na koniec kwartału III 2014 roku

Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do dnia 30 września 2014 roku

Opinia RIO z wykonania budżetu Gminy Dobczyce za I półrocze 2014 roku

Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytoraialnego, okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2014

Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytoraialnego, okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2014

Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2014 roku

Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych, wg stanu na koniec kwartału II 2014 roku

Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji, wg stanu na koniec kwartału II 2014 roku

Opinia RIO z wykonania budżetu Gminy i MIasta Dobczyce za 2013 rok

Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do 31 marca 2014

Rb-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do 31 marca 2014

Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec I kwartału 2014 roku

Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec I kwartału 2014 roku

Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego do 31 marca 2014 roku

Opinia o prawidłowościach planowanej kwoty długu Gminy i Miasta Dobczyce

Sprawozdania za rok 2013

Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego do 31 grudnia 2013 roku

Rb-27S Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego do 31 grudnia 2013 roku

Rb-28S Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego do 31 grudnia 2013 roku

Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji (zbiorczo jst jako organu założycielskiego lub nadzorującego dla jednostek posiadających osobowość prawną)

Rb-UZ Roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych (zbiorczo jst jako organu założycielskiego lub nadzorującego dla jednostek posiadających osobowość prawną)

Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych (zbiorczo jst jako organu założycielskiego lub nadzorującego dla jednostek posiadających osobowość prawną)

Rb-UN Roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie należności z tytułu papierów wartościowych (zbiorczo jst jako organu założycielskiego lub nadzorującego dla jednostek posiadających osobowość prawną)

Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji samorządowej instytucji kultury

Rb-UZ Roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych samorządwoej instytucji kultury

Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych samorządowej instytucji kultury

Rb-UN Roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie należności z tytułu papierów wartościowych samorządowej instytucji kultury

Opinia projektu uchwały budżetowej Gminy Dobczyce na rok 2014 oraz projektu uchwały dot. WPF

Opinia o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy i Miasta Dobczyce

Opinia projektu uchwały budżetowej Gminy Dobczyce na rok 2013

RB-27S_miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego do 30 września 2013 r.

RB-28S_miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego do 30 września 2013 r.

RB-N_kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych do 30 września 2013 r.

RB-NDS_kwartalne sprawozdanie o nadwyżce deficycie do 30 września 2013

RB-Z_0_kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji do 30 września 2013 r.

RB-27S_1_miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego do 30 czerwca 2013 r.

RB-28S_1_miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego do 30 czerwca 2013 r.

RB-N_0_kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych do 30 czerwca 2013 r.

RB-NDS_1_kwartalne sprawozdanie o nadwyżce deficycie do 30 czerwca 2013 r.

RB-Z_1_kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji z II kwartału

RB-27S_0_miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego do 31 marca 2013 r.

RB-28S_0_miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego do 31 marca 2013 r.

RB-N_kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych do 31 marca 2013 r.

RB-NDS_0_kwartalne sprawozdanie o nadwyżc edeficycie do 31 marca 2013 r.

RB-NDS-1_kwartalne sprawozdanie o nadwyżcedeficycie do 31 marca 2013 r.

RB-Z_0_kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji z I kwartału

 

Sprawozdania za rok 2012

Opinia o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dobczyce za I półrocze 2012 wraz z uchwałą Nr So V - 4225312

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w sprawie prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy i Miasta Dobczyce

Opinia RIO w sprawie zaopiniowania wykonania budżetu Gminy Dobczyce za rok 2012

Kwartalne sprawozdanie o nadwyżcedeficycie za I kwartał 2012

Kwartalne sprawozdanie o nadwyżcedeficycie za II kwartał 2012

RB-27S miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od dnia 30 września 2012

RB-27S_Roczne sprawozdanie z wykonania planów budżetowych

RB-28S miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od dnia 30 września 2012

RB-28S_Roczne sprawozdanie z wykonania planów budżetowych

Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg. stanu na koniec III kwartału 2012

Rb-n-1_ Kwartalne Sprawozdanie o stanie należnosci oraz wybranych aktywów finansowych

Rb-NDS_Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce deficycie

Rb-PDP_Roczne sprawozdanie z wykonania dochodów

Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oaz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec III kwartału 2012

Rb-Z_Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń gwarancji

 

Sprawozdania za rok 2011

Kwartalne sprawozdanie o nadwyżcedeficycie za IV kwartał 2011

Możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w Uchwale Budżetowej Gminy i Miasta Dobczyce

Pawidłowości planowanej kwoty długu Gminy i Miasta Dobczyce