Witamy na stronie ARCHIWALNEJ

Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Od dnia 1 marca 2021 r. Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony jest pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce

 

Obwieszczenia i zawiadomienia Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce

Nazwa Datasortuj rosnąco
Informacja podsumowująca przebieg jednej z form konsultacji społecznych dot. określenia zasad wyznaczania składu ora zasad działania Komitetu Rewitalizacji - zbieranie uwag ustnych. 2017-03-03
Informacja podsumowująca przebieg konsultacji społecznych dot. określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji. 2017-03-03
Informacja podsumowująca przebieg jednej z form konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Dobczyce - zbieranie uwag w postaci papierowej lub elektr. na formularzu uwag. 2017-03-03
Informacja podsumowująca przebieg jednej z form konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Dobczyce - zbieranie uwag ustnych. 2017-03-03
Informacja podsumowująca przebieg konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Dobczyce. 2017-03-03
Informacja podsumowująca przebieg jednej z form konsultacji społecznych dot. określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji -zbirania uwag w postaci papierowej lub elektr.na formularzu uwag. 2017-03-03
Informacja podsumowująca przebieg spotkania konsultacyjnego dotyczacego konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacyjnego Gminy Dobczyce. 2017-02-24
Informacja podsumowująca przebieg spotkania konsultacyjnego dotyczacego konsultacji społecznych dot. określenia zasad wyznaczania składu oraz działania Komitetu Rewitalizacji. 2017-02-24
Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce w sprawie wydania decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie decyzji o środ. uwraunkowaniach dla przed.:"Zabezpieczenie osuwiska przed dalszą aktywnością wraz z odbudową drogi pow. w m.Dziekanowice." : 2017-02-03
OGŁOSZENIE w sprawie podstawowej kwoty dotacji na rok 2017 dla przedszkoli oraz statystycznej liczbie dzieci w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Dobczyce 2017-01-31
Obwieszczenie o konsultacjach społecznych dotyczących przyjęcia GPR Gmina Dobczyce 2017-01-26
Obwieszczenie o konsultacjach społecznych dotyczących zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji 2017-01-26
Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce o wydaniu decyzji umarzajacej postępowanie w/s decyzji o środ. uwarunk. dla: „Budowa sieci wodociągowej DN 400 mm zasilającej zbiornik wodociągowy Dobczyce – zadanie 2” 2017-01-03
Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce o wszczęciu postępowania dla przedsięwzięcia pn.: "„Zabezpieczenie osuwiska przed dalszą aktywnością wraz z odbudową drogi powiatowej w miejscowości Dziekanowice”. 2016-12-22
Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce o wydaniu decyzji o odmowie uchylenia decyzji o środowiskwoych uwarunkowowaniach dla „Budowa stacji paliw płynnych i LPG wraz z budynkiem usługowym, myjnią bezdotykową i infrastrukturą techniczną ..." 2016-12-20
Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce o konsultacjach społecznych projektu „Programu Ochrony Środowiska dla gminy Dobczyce na lata 2017 – 2021 z perspektywą do 2025 r.” 2016-12-15
Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Maista Dobczyce o wydanej decyzji o umorzeniudla przedsięzięcia: „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy i przebudowy sieci wodociągowej wraz z infrastrukturą w m.: Dziekanowice, Rudnik, Sieraków, Grajów, Winiary.", 2016-12-15
Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego sołectw: Kornatka, Niezdów i Stadniki oraz części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Skrzynka 2016-11-17
Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Dobczye o wszczęciu postęp. w sprawie "Opracowania dokumentacji projektowej budowy i przebudowty sieci wodociągowej wraz z infrastrukturą w miejscowościach: Dziekanowice, Rudnik, Sieraków, Grajów, Winiary" 2016-10-25
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przesięwzięcia pn.:„Budowa sieci wodociągowej DN 400 mm zasilającej zbiornik wodociągowy Dobczyce – zadanie 2” 2016-10-20

Strony