Witamy na stronie ARCHIWALNEJ

Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Od dnia 1 marca 2021 r. Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony jest pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce

 

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce w sprawie wydania decyzji o środ. uwarunkowaniach dla :„Budowa dwóch stawów – obiektów małej retencji wodnej, które nie są napełniane w ramach usług wodnych, ..., w m. Kędzierzynka, gmina Dobczyce"

Data: 

2020-05-06

Kadencja: 

  • 2018-2023

Numer: 

GPS.6220.6.2019. MADU

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia

 

 

Stosownie do art. 38 i art. 85 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j., Dz.U 2018 r., poz. 2081,
z późn.zm)

 

zawiadamiam

 

że na wniosek z dnia 04.09.2019 r. ........................................................................................................................

została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z dnia 05.05.2020 r., znak: GPS.6220.6.2019.MADU, dla przedsięwzięcia pn.:

 

 

„Budowa dwóch stawów – obiektów małej retencji wodnej, które nie są napełniane w ramach usług wodnych, ale wyłącznie wodami opadowymi lub roztopowymi w miejscowości Kędzierzynka, gmina Dobczyce, powiat myślenicki”

realizowanego na działce 211/3 w m. Kędzierzynka, gmina Dobczyce.

Zgodnie z art. 38 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko organ właściwy do wydania decyzji podaje do publicznej wiadomości informację o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią.

Informuję, o uprawnieniach wynikających z art. 85 ust. 3 w/w ustawy, o możliwości zapoznania się z treścią powyższej decyzji oraz dokumentacją sprawy. Akta przedmiotowej sprawy dostępne są w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce – Referat Gospodarowania Przestrzenią i Ochrony Środowiska, od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 -15:00, po uprzednim ustaleniu terminu z osobą prowadzącą postępowanie.