Witamy na stronie ARCHIWALNEJ

Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Od dnia 1 marca 2021 r. Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony jest pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce

 

Opublikowane informacje podlegają retencji danych zgodnie z zarządzeniem nr 59/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Regulamin korzystania z usług poczty elektronicznej i kont www w ramach domeny dobczyce.pl oraz jej subdomen

Załącznik do zarządzenia Nr 47/2019
Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce
z dnia 8 marca 2019 r.

 

Regulamin korzystania z usług poczty elektronicznej i kont www w ramach domeny dobczyce.pl oraz jej subdomen

 

§ 1. 1. Urząd Gminy i Miasta Dobczyce, 32-410 Dobczyce, Rynek 26 udostępnia nieodpłatnie konta  poczty elektronicznej i WWW w ramach domeny dobczyce.pl oraz jej  subdomen gminnym jednostkom organizacyjnym, stowarzyszeniom, organizacjom non profit, działającym na terenie Gminy Dobczyce.

2. Świadczenie usług poczty elektronicznej i kont WWW odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

§ 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1) usłudze – należy przez to rozumieć usługę elektroniczną polegająca na udostępnianiu użytkownikom możliwości utrzymywania i udostępniania stron internetowych oraz poczty email na serwerze wirtualnym hostowanym przez dostawcę usługi;

2) udostępniającym  –  należy przez to rozumieć  Urząd Gminy i Miasta Dobczyce;

3) użytkowniku – należy  przez to rozumieć  gminną jednostkę organizacyjną, stowarzyszenie, organizację non profit, działającą na terenie Gminy Dobczyce,  której wniosek o udostępnienie usługi został pozytywnie rozpatrzony;

4) dostawcy usługi – należy przez to rozumieć podmiot zapewniający zasoby sprzętowe i programowe, w ramach których świadczona jest usługa;

5) subdomenie – należy przez to rozumieć adres internetowy utworzony w ramach istniejącej już domeny głównej zarządzanej przez udostępniającego powiązany z usługą.

§ 3. 1. Usługa udostępniana jest indywidualnie w oparciu o przedłożony przez użytkownika pisemny wniosek, zawierający m.in.:

1) uzasadnienie nieodpłatnego udostępnienia usługi;

2) dane osoby uprawnionej do odbioru loginu i hasła do korzystania z usługi;

3) proponowaną nazwę subdomeny (np. subdomena.dobczyce.pl);

4) ilość baz danych (MySQL lub PostgreSQL) dla strony www;

5) wykaz kont poczty e-mail w ramach proponowanej subdomeny;

6) oświadczenie o zapoznaniu się i zaakceptowaniu Regulaminu.

2. Umowa o świadczenie usługi jest zawierana poprzez przekazanie udostępniającemu prawidłowo sporządzonego wniosku podpisanego przez osoby uprawnione do reprezentacji użytkownika i  dokonanie potwierdzenia zawarcia umowy przez udostepniającego.

§ 4. Limity parametrów usługi ustalane są indywidualnie według wymagań użytkownika i możliwości technicznych oferowanych przez dostawcę usługi.

§ 5. Nazwa subdomeny powinna być zgodna z nazwą jednostki organizacyjnej, profilem prowadzonej działalności lub tematyką strony.

§ 6. Użytkownik korzysta z usługi pod warunkiem przestrzegania postanowień Regulaminu.

§ 7. 1. Usługa  udostępniana jest na czas nieokreślony.

2. Udostępniający i użytkownik mogą rozwiązać umowę za trzymiesięcznym wypowiedzeniem ze skutkiem na koniec miesiąca złożonym w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

3. Udostepniający może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia w przypadku:

1) naruszania przez użytkownika postanowień Regulaminu,

2) w okolicznościach określonych w § 13 Regulaminu,

4) po wyczerpaniu trybu reklamacyjnego.

§ 8. Użytkownik zobowiązuje się nie udostępniać danych umożliwiających logowanie się do usługi osobom trzecim pod rygorem poniesienia odpowiedzialności za szkody z tego wynikłe. W przypadku powzięcia przez użytkownika wiedzy o wejściu osoby trzeciej w posiadanie danych umożliwiających jej logowanie się do udostępnionej usługi, w tym loginu lub hasła, a także w przypadku powstania po stronie użytkownika uzasadnionego podejrzenia zaistnienia takiej sytuacji, użytkownik powinien niezwłocznie zawiadomić o tym użyczającego.

§ 9. Użytkownik zobowiązany jest do wykonywania kopii zapasowych danych zgromadzonych w ramach udostępnionej usługi we własnym zakresie. Udostepniający  nie jest zobowiązany do sporządzania kopii zapasowych danych użytkownika oraz ich odtwarzania w przypadku utraty lub zniszczenia przez użytkownika.

§ 10. Użytkownik odpowiedzialny jest za samodzielną instalację, konfigurację oraz aktualizację wymaganych aplikacji w ramach udostępnionej usługi.

§ 11. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za nieprawidłowości w funkcjonowaniu udostępnionej usługi będące następstwem jego zawinionego działania lub zaniechania.

§ 12. Udostepniający zapewnia poufność wszelkich danych przechowywanych w ramach usługi na stronach WWW oraz poczcie elektronicznej. Oznacza to, że dane użytkownika, które mogą znaleźć się w posiadaniu pracowników udostępniającego podczas wykonywania czynności technicznych oraz administracyjnych na serwerze usługi, nie będą udostępniane żadnym osobom trzecim ani wykorzystywane przez udostępniającego.

§ 13. Użytkownik nie może umieszczać w ramach usługi treści mających charakter bezprawny, w tym:

1) naruszających cudze prawa własności intelektualnej;

2) godzących w cudze dobra osobiste, w tym naruszających dobre imię udostępniającego;

3) zawierających szkodliwe oprogramowanie, stwarzające zagrożenie dla systemów teleinformatycznych udostępniającego  oraz dostawcy usługi;

4) innych treści naruszających przepisy prawa lub sprzecznych z dobrymi obyczajami.

§ 14. W przypadku wykrycia nadużyć wymienionych w § 13, udostepniający  uprawniony jest do zablokowania konta użytkownika, a w ostateczności do skasowania wszystkich danych użytkownika.

§ 15. Udostępniający w ramach świadczonej usługi związany jest specyfikacją techniczną dostawcy usługi. Szczegółowa specyfikacja techniczna świadczonej usługi znajduje się na stronie dostawcy usługi https://home.pl/hosting/

§ 16. 1. Udostępniający nie odpowiada za szkody powstałe po stronie użytkownika spowodowane czasową niedostępnością usługi wynikającą z konieczności naprawy, rozbudowy, modyfikacji lub konserwacji sprzętu oraz oprogramowania lub spowodowanej przyczynami niezależnymi od udostępniającego, w tym wynikłymi z winy operatorów telekomunikacyjnych czy dostawcy usług.

2. Udostępniający  nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści poniesionych przez użytkownika lub osoby trzecie w związku ze świadczeniem usługi.

3. Udostępniający nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie usługi, jeżeli jest to spowodowane przez osoby trzecie. Wykluczenie odpowiedzialności udostępniającego obejmuje także bezprawne działania osób trzecich polegające na ingerencji w system komputerowy użytkownika, w szczególności włamania i wirusy komputerowe itp.

4. Udostępniający  nie ponosi odpowiedzialności za treści i pliki otrzymywane i wysyłane przez użytkownika na jego koncie pocztowym i koncie WWW.

5. Udostępniający  nie ponosi odpowiedzialności za utratę przez użytkownika lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie jego hasła i loginu (niezależnie od sposobu wejścia w posiadanie np. udostępnienie hasła osobie trzeciej przez użytkownika, złamanie hasła przez osobę trzecią, itp.).

6. Udostępniający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami użytkownika, w szczególności korzystania przez niego w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami lub Regulaminem oraz szkód wynikających z podania niepełnych lub nieprawdziwych danych. Udostępniający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu informacji oraz materiałów pobranych z sieci Internet a także za skutki ich wykorzystania.

7. Udostępniający  zastrzega sobie prawo do udostępniania danych użytkownika oraz treści jego korespondencji, jeżeli obowiązek udostępnienia uprawnionym jednostkom wynika z obowiązujących przepisów prawa.

§ 17. Każdemu użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem usługi. Reklamacje należy składać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce,  z siedzibą przy ul. Rynek 26 w godzinach pracy udostępniającego. Udostępniający rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. W uzasadnionych przypadkach udostępniający zastrzega sobie możliwość wydłużenia tego terminu. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do użytkownika na adres podany przez użytkownika w reklamacji.

§ 18. Udostępniający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie.