Witamy na stronie ARCHIWALNEJ

Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Od dnia 1 marca 2021 r. Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony jest pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce

 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie "budowy dwóch stawów wodnych - obiektów małej retencji wodnej, które nie są napełniane w ramach usług wodnych, ale wyłącznie wodami opadowymi lub roztopowymi w miejscowości Kędzierzynka"

Data: 

2019-10-18

Kadencja: 

  • 2018-2023

Numer: 

GPS.6220.6.2019.MADU

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j., Dz.U. z 2018 r., poz. 2096, z późn. zm.) oraz art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j., Dz.U. z 2018 r., poz. 2081, z późn. zm.)

zawiadamiam

że na wniosek z dnia 04.09.2019 r., Pani Krystyny Górka, ul. Mikołaja Reja 8/1, 32- 410 Myślenice – pełnomocnika Pana Andrzeja Surówki, ul. Jagodowa 24, 43-370 Szczyrk zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.:

 

„Budowa dwóch stawów – obiektów małej retencji wodnej, które nie są napełniane w ramach usług wodnych, ale wyłącznie wodami opadowymi lub roztopowymi w miejscowości Kędzierzynka, gmina Dobczyce, powiat myślenicki.”

 

W myśl art. 74 ust. 3a w/w ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko „Stroną postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie. Przez obszar ten rozumie się:

1) działki przylegające bezpośrednio do działek, na których ma być realizowane przedsięwzięcie;

2) działki, na których w wyniku realizacji lub funkcjonowania przedsięwzięcia zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska;

3) działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem.”

Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron postępowania wynikających z art.10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium, a tym samym do zapoznania się z materiałami i dowodamiw sprawie, składania uwag i wniosków w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

Z dokumentacją w przedmiotowej sprawie można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce – Referat Gospodarowania Przestrzenią i Ochrony Środowiska, pok. 203, od poniedziałku do piątku w godz. 9-15. Złożone uwagi i wnioski rozpatrzone zostaną przez Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce przed wydaniem decyzji.

Zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j., Dz.U. z 2018 r., poz. 2081, z późn.zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt  88 f rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j., Dz.U z 2016 r., poz. 71) przedsięwzięcie zaliczane jest do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu z następującymi organami:

- Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Myślenicach,

- Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Krakowie,

- Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie.

Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii pomocniczych.

 

Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych przetwarzanych na potrzeby realizacji wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

           Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/67 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) określane dalej jako „RODO” informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Dobczyce z siedzibą: Rynek 26, 32-410 Dobczyce, reprezentowana przez Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce.

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można  się skontaktować za pośrednictwem adresu poczty
e-mail: iod@dobczyce.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c  RODO.  Podstawę prawną przetwarzania podanych danych jest ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, tzn. dane osobowe będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do realizacji wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

5. Dane osobowe nie będą udostępnianie innym podmiotom niż wynika to  z przepisów prawa.

6.  Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okresy zgodne z kategoriami archiwalnymi, o których mowa w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

7. Administrator nie ma zamiaru przekazywania Pani/Pana danych osobowych do Państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

8.  Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, ich sprostowania (poprawiania), jeśli są błędne lub nieaktualne oraz ograniczenia przetwarzania.

9.  Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą  poddawane profilowaniu. 

10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przedmiocie naruszenia prawa do ochrony danych osobowych