Witamy na stronie ARCHIWALNEJ

Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Od dnia 1 marca 2021 r. Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony jest pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce

 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji o środowiskwoych uwarunkowaniach dla: „Projekt rozbudowy istniejącego budynku halowego produkcyjno – magazynowego na działkach nr 7305/5, 7305/6,7305/7,1304/8, 1304/13 w Dobczycach."

Data: 

2020-08-14

Kadencja: 

  • 2018-2023

Numer: 

GPS.2020.6.2020.MADU

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Zgodnie z art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j., Dz.U. z 2020 r., poz. 256, z późn. zm.) oraz art. 73 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j., Dz.U. z 2020 r., poz. 283, z późn. zm.) Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce

zawiadamiam

że na wniosek z dnia 06.08.2020 r., firmy ES-SYSTEM Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 2, 30-701 Kraków reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Piotra Nowaka, ATLAS WARD POLSKA Sp. z o.o. Oddział Kraków, ul. Sołtysa Dytmara 3/2U, 30-126 Kraków zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.:

 

„Projekt rozbudowy istniejącego budynku halowego produkcyjno – magazynowego na działkach nr 7305/5, 7305/6,7305/7,1304/8, 1304/13 w Dobczycach, obręb 0001 wraz z instalacjami  wewnętrznymi, zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą techniczną i komunikacyjną – etap I, II, III”