Uchwały Rady Miejskiej w Dobczycach

Tytuł dokumentu Data Nr
Uchwała nr IX/80/19 dnia 17.06.2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Dobczyce. 2019-06-17 80
Uchwała nr IX/79/19 dnia 17.06.2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy 2019-06-17 79
Uchwała nr IX/78/19 dnia 17.06.2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok. 2019-07-03 78
Uchwała nr IX/77/19 dnia 17.06.2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Dobczyce za 2018 rok. 2019-06-17 77
Uchwała nr IX/76/19 dnia 17.06.2019 r. w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce. 2019-06-17 76
Uchwała nr VIII/75/19 dnia 22.05.2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Dobczyce. 2019-05-22 75
Uchwała nr VIII/74/19 dnia 22.05.2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy 2019-05-22 74
Uchwała nr VIII/73/19 dnia 22.05.2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, oraz wynagrodzenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. 2019-05-22 73
Uchwała nr VIII/72/19 dnia 22.05.2019 r. w sprawie ustalenia wysokości dopłat do taryfowych grup odbiorców w ramach zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. 2019-05-22 72
Uchwała nr VIII/71/19 dnia 22.05.2019 r. w sprawie odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe, położony w Brzączowicach 11 2019-05-22 71
Uchwała nr VIII/70/19 dnia 22.05.2019 r. w sprawie przejęcia od Województwa Małopolskiego zadania publicznego zarządzania drogą wojewódzką nr 967 na odcinku 070 km 0+790 – 1+300 w zakresie realizacji inwestycji. 2019-05-22 70
Uchwała nr VIII/69/19 dnia 22.05.2019 r. w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Dobczyce na lata 2019 – 2021. 2019-05-22 69
Uchwała nr VIII/68/19 dnia 22.05.2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Dobczycach przy ul. Jałowcowej. 2019-05-22 68
Uchwała nr VIII/67/19 dnia 22.05.2019 r. w sprawie przyznania wyróżnienia pn.: „Honorowy Ambasador Gminy i Miasta Dobczyce”. 2019-05-22 67
Uchwała nr VIII/66/19 dnia 22.05. 2019 r. w sprawie przyznania wyróżnienia pn.: „Honorowy Ambasador Gminy i Miasta Dobczyce”. 2019-05-22 66
Uchwała nr VII/65/19 dnia 27.032019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Dobczyce na 2019 rok, Uchwały Nr III/27/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku. 2019-03-27 65
Uchwała nr VII/64/19 dnia 27.03.2019 r. w sprawie przejęcia od Województwa Małopolskiego zadania zarządzania drogą wojewódzką nr 967 na odcinku. 070 km 1+781,07 – 1+300,00; odc. 080 km 0+040,81 – 0+156 w zakresie letniego i zimowego utrzymania wskazanych 2019-03-27 64
Uchwała nr VII/63/19 dnia 27.03.2019 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Gminy Dobczyce do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach. 2019-03-27 63
Uchwała nr VII/62/19 dnia 27.03.2019 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Dobczycach, oznaczonej działkami nr 789, 791 i 792/2, 778, 779, stanowiącej własność Gminy Dobczyce. 2019-03-27 62
Uchwała nr VII/61/19 dnia 27.03.2019 r. w sprawie warunków udzielania bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego 2019-03-27 61

Strony