Uchwały Rady Miejskiej w Dobczycach

Tytuł dokumentu Data Nr
Uchwała nr II/20/18 z dnia 19.12.2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LVII/425/14 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 17.09.2014r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłącze 2018-12-19 20
Uchwała nr II/19/18 z dnia 19.12.2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. 2018-12-19 19
Uchwała nr II/18/18 z dnia 19.12.2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby 2018-12-19 18
Uchwała nr II/17/18 z dnia 19.12.2018 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Dobczycach, oznaczonej działką 1731/1, stanowiącej własność Gminy Dobczyce. 2018-12-19 17
Uchwała nr II/16/18 z dnia 19.12.2018 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Dobczycach, oznaczonej działkami nr 789, 791 i 792/2 oraz działkami nr 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 77 2018-12-19 16
Uchwała nr II/15/18 z dnia 19.12.2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność sołtysa. 2018-12-19 15
Uchwała nr II/14/18 z dnia 19.12.2018 r. w sprawi: zmiany uchwały nr VII/39/11 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 30 marca 2011 roku. 2018-12-19 14
Uchwała nr II/13/18 z dnia 19.12.2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce. 2018-12-19 13
Uchwała nr II/12/18 z dnia 19.12.2018 r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Dobczyce". 2018-12-19 12
Uchwała nr II/11/18 z dnia 19.12.2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/109/16 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 25 stycznia 2016 r. sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruc 2018-12-19 11
Uchwała nr II/10/18 z dnia 19.12.2018 r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty 2018-12-19 10
Uchwała nr II/9/18 z dnia 19.12.2018 r. w sprawie aktualności Studium uwarunkowań 2018-12-19 9
Uchwała nr II/8/18 z dnia 19.12.2018 r. w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Dobczyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolo 2018-12-19 8
Uchwała nr I/7/18 z dnia 22.11.2018 r. w sprawie powołania Komisji Kultury Oświaty i Sportu Rady Miejskiej w Dobczycach. 2018-11-22 7
Uchwała nr I/6/18 z dnia 22.11.2018 r. w sprawie powołania Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Dobczycach 2018-11-22 6
Uchwała nr I/5/18 z dnia 22.11.2018 r. w sprawie powołania Komisji Gospodarczej. 2018-11-22 5
Uchwała nr I/4/18 z dnia 22.11.2018 r. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Dobczycach 2018-11-22 4
Uchwała nr I/3/18 z dnia 22.11.2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Dobczycach 2018-11-22 3
Uchwała nr I/2/18 z dnia 22.11.2018 r. w sprawie wybory Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Dobczycach 2018-11-22 2
Uchwała nr I/1/18 z dnia 22.11.2018 r. w sprawie wybory Przewodniczącego Rady Miejskiej w Dobczycach 2018-11-22 1

Strony