Uchwały Rady Miejskiej w Dobczycach

Tytuł dokumentu Data Nr
Uchwała nr XX/173/2020 sprawie: ustalenia wysokości dopłat do taryfowych grup odbiorców w ramach zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 2020-04-28 173
Uchwała nr XX/172/2020 w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości przedsiębiorcom będącym podatnikami podatku od nieruchomości na terenie Gminy i Miasta Dobczyce, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponosz 2020-04-28 172
Uchwała nr XX/171/2020 w sprawie utworzenia i nadania Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Dobczycach. 2020-04-28 171
Uchwała nr XIX/170/2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Dobczyce. 2020-02-25 170
Uchwała nr XIX/169/2020 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Dobczyce na 2020 rok, Uchwały Nr XVII/151/19 z dnia 30 grudnia 2019 roku. 2020-02-25 169
Uchwała nr XIX/168/2020 w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Tajnego Nauczania w Dziekanowicach poprzez zmianę siedziby oraz likwidację dodatkowych lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych. 2020-02-25 168
Uchwała nr XIX/167/2020 w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Dobczyce na 2020 rok. 2020-02-25 167
Uchwała nr XIX/166/2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Myślenickiemu. 2020-02-25 166
Uchwała nr XIX/165/2020 w sprawie zmiany nazwy ulicy w mieście Dobczyce. 2020-02-25 165
Uchwała nr XVIII/164/2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Dobczyce. 2020-01-29 164
Uchwała nr XVIII/163/2020 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Dobczyce na 2020 rok, Uchwały Nr XVII/151/19 z dnia 30 grudnia 2019 roku. 2020-01-29 163
Uchwała nr XVIII/162/2020 w sprawie stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Dobczyce na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg. 2020-01-29 162
Uchwała nr XVIII/161/2020 w sprawie zmiany uchwały nr XV/121/19 z dnia 27 listopada 2019 r. Rady Miejskiej w Dobczycach w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej, dla podmiotów prowadzących niepubliczne żłobki. 2020-01-29 161
Uchwała nr XVIII/160/2020 w sprawie zmiany uchwały nr XVI/146/19 z dnia 18 grudnia 2019 r. Rady Miejskiej w Dobczycach w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa na terenie Gminy Dobczyce w roku szkolnym 2019/2020. 2020-01-29 160
Uchwała nr XVIII/159/2020 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz specjalności, formy kształcenia i doskonalenia. 2020-01-29 159
Uchwała nr XVIII/158/2020 w sprawie rozpatrzenia wniosku o podjęcie działań w celu dokonania punktowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dobczyce. 2020-01-29 158
Uchwała nr XVIII/157/2020 w sprawie przekazania wniosku o sprzedaż działek nr 720 i 728 położonych w Dobczycach. 2020-01-29 157
Uchwała nr XVIII/156/2020 w sprawie rozpatrzenia wniosku o zmianę nazwy ulicy. 2020-01-29 156
Uchwała nr XVIII/155/2020 w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego. 2020-01-29 155
Uchwała nr XVIII/154/2020 w sprawie uchwalenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej Dobczyce na 2020 rok. 2020-01-29 154

Strony