Uchwały Rady Miejskiej w Dobczycach

Tytuł dokumentu Data Nr
Uchwała nr VII/60/19 dnia 27.032019 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Dobczycach, oznaczonej działką 2750, stanowiącej własność Gminy Dobczyce 2019-03-27 60
Uchwała nr VII/59/19 dnia 27.03.2019 r. w sprawie zatwierdzenia uchwały nr 2/2018 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Rudnik podjętej dnia 20 września 2018 roku. 2019-03-27 59
Uchwała nr VII/58/19 dnia 27.03.2019 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego zlokalizowanego w Dobczycach przy ul. Rynek 16A. 2019-03-27 58
Uchwała nr VII/57/19 dnia 27.03.2019 r. w sprawie nadania nazwy dla skweru położonego w parku miejskim w Dobczycach 2019-03-27 57
Uchwała nr VII/56/19 dnia 27.03.2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dobczyce w 2019 r 2019-03-27 56
Uchwała nr VI/55/19 dnia 27.02.2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Dobczyce. 2019-02-27 55
Uchwała nr VI/54/19 dnia 27.02.2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Dobczyce na 2019 rok, Uchwały Nr III/27/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku. 2019-02-27 54
Uchwała nr VI/53/19 dnia 27.02.2019 r. w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Tajnego Nauczania w Dziekanowicach poprzez utworzenie dodatkowych lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 2019-02-27 53
Uchwała nr VI/52/19 dnia 27.02.2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVII/326/18 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania 2019-02-27 52
Uchwała nr VI/51/19 dnia 27.02.2019 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz specjalności, formy kształcenia i doskonal 2019-02-27 51
Uchwała nr VI/50/19 dnia 27.02.2019 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Myślenickiemu. 2019-02-27 50
Uchwała nr VI/49/19 dnia 27.02.2019 r. w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Dobczyce na 2019 rok. 2019-02-27 49
Uchwała nr VI/48/19 dnia 27.02.2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LIII/379/18 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 18 lipca 2018 roku w sprawie uchwalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy i Miasta Dobczyce 2019-02-27 48
Uchwała nr VI/47/19 dnia 27.02.2019 r. w sprawie zasad używania herbu, chorągwi, flagi i pieczęci urzędowej Gminy Dobczyce. 2019-02-27 47
Uchwała nr VI/46/19 dnia 27.02.2019 r. w sprawie zwołania zebrań wiejskich. 2019-02-27 46
Uchwała nr VI/45/19 dnia 27.02.2019 r. w sprawie wyrażenia woli współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Dobczyce a Gminą Ustka. 2019-02-27 45
Uchwała nr VI/44/19 dnia 27.02.2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dobczyce w zakresie ustaleń tekstu planu dla terenu usług publicznych 1UP. 2019-03-05 44
Uchwała nr VI/43/19 dnia 27.02.2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dobczyce dla obszaru położonego u zbiegu ulic Nowowiejskiej i Zarabie. 2019-02-27 43
Uchwała nr VI/42/19 dnia 27.02.2019 r. w sprawie: przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej. 2019-02-27 42
Uchwała nr VI/41/19 dnia 27.02.2019 r. w sprawie przyjęcia rezolucji dotyczącej budowy stacji bazowej telefonii komórkowej w Sierakowie. 2019-02-27 41

Strony