Witamy na stronie ARCHIWALNEJ

Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Od dnia 1 marca 2021 r. Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony jest pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce

 

Opublikowane informacje podlegają retencji danych zgodnie z zarządzeniem nr 59/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Uchwały Rady Miejskiej w Dobczycach

Tytuł dokumentu Data Nr
Uchwała nr XXVII/225/2020 z dnia 04.11.2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XVII/151/19 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 30 grudnia 2019 roku. 2020-11-04 225
Uchwała nr XXVII/224/2020 z dnia 4.11.2020 r. w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Dobczyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 2020-11-04 224
Uchwała nr XXVI/223/2020 z dnia 7.10.2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Dobczyce 2020-10-07 223
Uchwała nr XXVI/222/2020 z dnia 7.10.2020 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Nr XVII/151/19 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 30 grudnia 2019 roku. 2020-10-07 222
Uchwała nr XXVI/221/2020 z dnia 7.10.2020 r. w sprawie niedochodzenia należności z tytułu rekompensaty, o której mowa w art. 10 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych przypadających G 2020-10-30 221
Uchwała nr XXVI/220/2020 z dnia 7.10.2020 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Dobczyce Centrum przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu tej aglomeracji. 2020-10-07 220
Uchwała nr XXVI/219/2020 z dnia 7.10.2020 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku o podjęcie działań w celu dokonania zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. 2020-10-07 219
Uchwała nr XXVI/218/2020 z dnia 7.10.2020 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy Dobczyce. 2020-10-07 218
Uchwała nr XXVI/217/2020 z dnia 7.10.2020 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobczyce. 2020-10-07 217
Uchwała nr XXVI/216/2020 z dnia 7.10.2020 r. w sprawie nadania nazwy parkowi miejskiemu w Dobczycach. 2020-10-07 216
Uchwała nr XXVI/215/2020 z dnia 7.10.2020 r. w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej. 2020-10-07 215
Uchwała nr XXVI/214/2020 z dnia 7.10.2020 r. w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej w Krakowie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Policji. 2020-10-07 214
Uchwała nr XXV/213/2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Dobczyce. 2020-09-02 213
Uchwała nr XXV/212/2020 w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Nr XVII/151/19 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 30 grudnia 2019 roku. 2020-09-02 212
Uchwała nr XXV/211/2020 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. 2020-09-02 211
Uchwała nr XXV/210/2020 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gos 2020-09-02 210
Uchwała nr XXV/209/2020 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobczyce. 2020-09-02 209
Uchwała nr XXV/208/2020 w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy 2020-09-02 208
Uchwała nr XXIV/207/2020 z dnia 26.08.2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Dobczyce. 2020-08-26 207
Uchwała nr XXIV/206/2020 z dnia 26.08.2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Dobczyce na 2020 rok, Uchwały Nr XVII/151/19 z dnia 30 grudnia 2019 roku. 2020-08-26 206

Strony