Witamy na stronie ARCHIWALNEJ

Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Od dnia 1 marca 2021 r. Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony jest pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce

 

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego „Ochrona pszczoły miodnej na terenie Gminy i Miasta Dobczyce”

Data wyniku: 

2020-09-02

Data: 

2020-09-02

W dniu 25.08.2020 roku do Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce wpłynęła uproszczona oferta na realizację zadania publicznego złożona przez Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Krakowie Koło Pszczelarzy w Dobczycach, ul. Podlesie 2c, 32-410 Dobczyce.

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1057), w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia oferty, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego zamieszcza ofertę na okres 7 dni:
- w Biuletynie Informacji Publicznej;
- w siedzibie organu jednostki samorządu terytorialnego w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń;
- na stronie internetowej organu jednostki samorządu terytorialnego.

Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa w ust. 3, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Termin i forma zgłaszania uwag:

- uwagi do oferty należy zgłaszać w terminie do dnia: 08.09.2020 r.,

- korespondencyjnie na adres: Urząd Gminy i Miasta Dobczyce, Rynek 26, 32-410 Dobczyce

- drogą elektroniczną na adres: mkrzyzanowska@dobczyce.pl

Liczy się data wpływu uwag do Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce.

 

Po upływie terminu oraz po rozpatrzeniu uwag, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego niezwłocznie zawiera umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego lub o powierzenie realizacji zadania publicznego. Oferta stanowi załącznik do umowy.

Data opracowania: 

2020-09-02

Autor opracowania: 

Małgorzata Krzyżanowska