Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego złożona przez OSP Sieraków na zadanie "Sieraków 2020 - młodzi strażacy zdrowo, sportowo i bezpromilowo"

Data wyniku: 

2020-07-29

Data: 

2020-07-29

W dniu 28.07.2020 roku do Urzędu Miasta i Gminy Dobczyce wpłynęła uproszczona oferta na realizację zadania publicznego złożona przez OSP Sieraków gm. Dobczyce.

Zgodnie z art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.), w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia oferty, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego zamieszcza ofertę na okres 7 dni:
- w Biuletynie Informacji Publicznej;
- w siedzibie organu jednostki samorządu terytorialnego w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń;
- na stronie internetowej organu jednostki samorządu terytorialnego.

Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa w ust. 3, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 4, oraz po rozpatrzeniu uwag, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego niezwłocznie zawiera umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego lub o powierzenie realizacji zadania publicznego. Oferta, o której mowa w ust. 2, stanowi załącznik do umowy.

Data opracowania: 

2020-07-29

Autor opracowania: 

Zofia Kozielska