Konsultacje dotyczące uchwalenia " Rocznego Programu Współpracy Gminy Dobczyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021.

Data wyniku: 

2020-09-16

Data: 

2020-09-16

Zarządzenie Nr 157/2020
Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce

z dnia 16 września 2020 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących uchwalenia " Rocznego Programu Współpracy Gminy Dobczyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021".

Na podstawie Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) i Uchwały Nr LV/479/10 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 26 października 2010 roku w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, zarządza się co następuje:

§ 1. 1.  Zarządza się przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Dobczycach w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Dobczyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021”.

2. Konsultacje przeprowadzone zostaną poprzez wyrażenie w formie pisemnej opinii i uwag przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057) i przesłanie drogą pocztową na adres Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce lub pocztą elektroniczną na adres jbras@dobczyce.pl, albo złożone bezpośrednio w Urzędzie Gminy i Miasta Dobczyce.

3. Konsultacje przeprowadzone będą w terminie od 17.09.2020 do 01.10.2020. Informacja o konsultacjach oraz projekt uchwały zostanie zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce  www.dobczyce.pl, Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce.

§ 2. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Dobczycach stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Z przebiegu konsultacji sporządza się informację odzwierciedlającą przebieg konsultacji oraz ich wynik oraz podaje do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Gminy i miasta Dobczyce www.dobczyce.pl    oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 4. Odpowiedzialność za przeprowadzenie konsultacji i wykonanie zarządzenia powierza się Inspektorowi odpowiedzialnemu za współpracę z organizacjami pozarządowymi.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Data opracowania: 

2020-09-16

Autor opracowania: 

Joanna Braś