Witamy na stronie ARCHIWALNEJ

Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Od dnia 1 marca 2021 r. Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony jest pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce

 

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego złożona przez Stowarzyszenie Sportownia

Data wyniku: 

2020-11-23

Data: 

2020-11-23

oferta realizacji zadaniaW dniu 23.11.2020 roku do Urzędu Miasta i Gminy Dobczyce wpłynęła uproszczona oferta na realizację zadania publicznego złożona przez Stowarzyszenie SPORTOWNIA.

Zgodnie z art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2019 r. poz. 688), w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia oferty, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego zamieszcza ofertę na okres 7 dni:

  • w Biuletynie Informacji Publicznej;
  • w siedzibie organu jednostki samorządu terytorialnego w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń;
  • na stronie internetowej organu jednostki samorządu terytorialnego.

Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa w ust. 3, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 4, oraz po rozpatrzeniu uwag, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego niezwłocznie zawiera umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego lub o powierzenie realizacji zadania publicznego. Oferta, o której mowa w ust. 2, stanowi załącznik do umowy.

Termin i forma zgłaszania uwag:

  • uwagi do oferty należy zgłaszać w terminie do dnia: 30.11.2020 r.,

  • korespondencyjnie na adres: Urząd Gminy i Miasta Dobczyce, Rynek 26, 32-410 Dobczyce

  • drogą elektroniczną na adres: jbras@dobczyce.pl

Liczy się data wpływu uwag do Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce.

Data opracowania: 

2020-11-23

Autor opracowania: 

Joanna Braś