Witamy na stronie ARCHIWALNEJ

Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Od dnia 1 marca 2021 r. Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony jest pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce

 

Opublikowane informacje podlegają retencji danych zgodnie z zarządzeniem nr 59/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Zaproszenie do składania ofert.

Wynik: 

Data wyniku: 

2019-12-06

Data: 

2019-12-06

Zaproszenie do składania ofert

 

dla zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej 30 000 Euro dotyczącego usługi dostawy pn. "Zakup 12 komputerów przenośnych.”

 

I.     INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM.

Postępowanie jest prowadzone przez Gminę Dobczyce - 32-410 Dobczyce, Rynek 26.

Województwo małopolskie.

NIP: 681-10-04-443               REGON: 351555424

telefon:  12 37-21-703,  faks 12 27-12-993

e-mail: ugim@dobczyce.pl.

 

II.   TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA.

Wartość zamówienia udzielanego w niniejszym postępowaniu jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 907 z późn. zm.) zwaną dalej „ustawą”.

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

 1. Przedmiotem zamówienia jest:Zakup 12 komputerów przenośnych”
 2. Parametry techniczne winny odpowiadać Specyfikacji technicznej stanowiącej załącznik nr 3 do zaproszenia.
 3. Sprzęt komputerowy winien zostać objęty min. 24 miesięczną gwarancją.
 4. Ryzyko i koszt dostawy do Zamawiającego ponosi Wykonawca.
 5. Przedmiot zamówienia należy dostarczyć na adres ul. Rynek 26, 32-410 Dobczyce, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym.
 6. Zamówienie jest realizowane zgodnie z prawem polskim.

 

 

IV. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Termin dostawy przedmiotu zamówienia – do 7 dni od dnia podpisania umowy.

 

V. WARUNKI PŁATNOŚCI.

1. Rozliczenie za zakup komputerów nastąpi w terminie do 21 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT.

2. Podstawą wystawienia faktury będzie protokół odbioru podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

2.    Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w złotych polskich (PLN).

 

VI. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI.

 1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści zaproszenia.
 2. Pracownikiem uprawnionym do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

- do udzielania informacji w zakresie technicznym jest:

Arkadiusz Wania, pracownik Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce, pokój 204 w dniach od poniedziałku do czwartku w godz. od 8.00 do 15.00, w piątek od 8:00 do 14:00, tel. 12 372-17-19.

- do udzielania informacji z zakresu zamówienia jest:

Pani Joanna Braś, pracownik Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce, pokój 214 w dniach od poniedziałku do czwartku w godz. od 8.00 do 15.00, w piątek od 8:00 do 14:00, tel. 12 372-17-55.

 

VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT.

 1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 2. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oferty wraz z załącznikiem nr 3 (Specyfikacja techniczna sprzętu komputerowego).
 3. Termin związania ofertą – 30 dni.

 

VIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT.

Oferty należy składać do dnia do dnia 16 grudnia 2019 r. do godz. 1100. w Urzędzie Gminy i Miasta w Dobczycach, 32-410 Dobczyce, Rynek 26, Sekretariat Urzędu w pokoju nr 102.

 

IX. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.

 1. Cena oferty będzie ceną przeniesioną z druku Formularz Oferty.
 2. Cena oferty winna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia.

 

X. OPIS KRYTERIÓW.

 1. Oferty będą oceniane według jedynego kryterium, którym jest cena oferty brutto.
 2. Jako najkorzystniejsza oferta zostanie uznana oferta z najniższą ceną. Otrzyma ona najwyższą ilość punktów, tj. 100.
 3. W przypadku złożenia ofert o identycznej cenie Zamawiający zwróci się do Wykonawców o przesłanie nowej oferty będącej podstawą rozstrzygnięcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik

 1. Formularz oferty – załącznik nr 1
 2. Wzór umowy – załącznik nr 2
 3. Specyfikacja techniczna
 4. Oświadczenie RODO

 

 

Data opracowania: 

2019-12-06

Autor opracowania: 

Joanna Braś