Witamy na stronie ARCHIWALNEJ

Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Od dnia 1 marca 2021 r. Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony jest pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce

 

Ogłoszenie o konsultacjach w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2017 r.

Wynik: 

Data wyniku: 

2016-11-21

Data: 

2016-11-03

konsultacje rocznego programu współpracy na 2017 r.Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm ) i Uchwały Nr LV/479/10 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 26 października 2010 roku w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, zarządza przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Dobczycach w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Dobczyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na 2017 rok”.

 

Treść zarządzenia:

Zarządzenie Nr 141/2016
Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce

z dnia 3 listopada 2016 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących uchwalenia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Dobczyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok”.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm ) i Uchwały Nr LV/479/10 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 26 października 2010 roku w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, zarządza się
co następuje:

§ 1. 1. Zarządza się przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Dobczycach w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Dobczyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na 2017 rok”.

2. Konsultacje przeprowadzone zostaną poprzez wyrażenie w formie pisemnej opinii i uwag do projektu uchwały, o której mowa w ust. 1 przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239 z późn. zm.) i przesłanie drogą pocztową na adres Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce lub pocztą elektroniczną na adres ikania@dobczyce.pl albo złożenie bezpośrednio w Urzędzie Gminy i Miasta Dobczyce.

3. Konsultacje przeprowadzone będą w terminie 04.11.2016-18.11.2016.

§ 2. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Dobczycach stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Z przebiegu konsultacji sporządza się informację odzwierciedlającą przebieg konsultacji oraz ich wynik oraz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce www.dobczyce.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 4. Odpowiedzialność za przeprowadzenie konsultacji i wykonanie zarządzenia powierza się Inspektorowi
ds. przedsiębiorczości i sportu.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przy zgłaszaniu uwag prosimy o podanie:

  • sugerowanej treści zmiany lub uzupełnienia (konkretny sugerowany zapis w §  i  pkt),
  • uzasadnienie wprowadzenia zmiany w Programie.

Data opracowania: 

2016-11-03

Autor opracowania: 

Iwona Kania