Konsultacje projektu uchwał Rady Miejskiej w Dobczycach

Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce zarządza  przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Dobczycach w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Dobczyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022”.

24 września upływa termin złożenia informacji podatkowych dla podatników z z obrębów: Brzączowice, Brzezowa, Kornatka i Stojowice

Informacja o konieczności złożenia informacji/deklaracji podatkowych

Prowadzona z inicjatywy Starosty modernizacja ewidencji gruntów i budynków objęła m.in. aktualizację informacji o gruntach, budynkach i lokalach. Powierzchnie działek ewidencyjnych określone zostały z dokładnością do 1 m2. Zmianie mogły ulec również użytki gruntowe w działkach. Pomierzonym budynkom zostały nadane numery ewidencyjne, a także uzgodnione zostały ich funkcje. Zaktualizowane zostały dane dotyczące przebiegu granic nieruchomości. Modernizacja ewidencji gruntów i budynków mogła, więc skutkować zmianą oznaczenia (numeracji) oraz powierzchni działki, zmianą powierzchni i oznaczenia użytków gruntowych, ujawnieniem bądź wykreśleniem budynków, lokali, a także zmianą ich danych technicznych.

Strony