Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Obszaru Funkcjonalnego Myślenic do roku 2032+

Prace nad Planem Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Obszaru Funkcjonalnego Myślenic do roku 2032+ zostały zakończone.


Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (z ang. Sustainable Urban Mobility Plan - SUMP) jest strategią długoterminową, nastawianą na zapewnienie dobrego dostępu do celów podróży i usług, zawierającą również plan wdrożenia. Zapewnia zbilansowany i zintegrowany rozwój wszystkich środków transportu. Celem Planu jest zapewnienie wszystkim obywatelom takich opcji transportowych, które umożliwiają dostęp do celów podroży i usług, poprawa stanu bezpieczeństwa, przyczynianie się do redukcji zanieczyszczenia powietrza i hałasu, redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz konsumpcji energii, poprawa wydajności i efektywności kosztowej transportu osób i towarów, pozytywny wpływ na atrakcyjność i jakość środowiska miejskiego z korzyścią dla mieszkańców, gospodarki oraz społeczności jako całości. Dokument wskazuje optymalną drogę realizacji polityki mobilności. Posiadanie aktualnego Planu jest warunkiem starania się o dofinansowanie ze środków budżetu Unii Europejskiej.

Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Obszaru Funkcjonalnego Myślenic do roku 2032+ (SUMP) jest dokumentem opracowanym na podstawie zawartego w dniu 19 kwietnia 2022r, z inicjatywy Gminy Myślenice, porozumienia międzygminnego. Opracowanie uwzględnia kompleksowe podejście do planowania transportu, poruszając zagadnienia gospodarcze, przestrzenne i społeczne. Zaproponowane w Planie działania mają przyczynić się do zróżnicowania wykorzystania środków transportu. Mają one zachęcić do korzystania z komunikacji publicznej, zmniejszyć ilość poruszania się samochodem poprzez udostępnienie alternatywnych sposobów podróżowania. Efektem ma być likwidowanie zatorów komunikacyjnych, poprawa bezpieczeństwa i redukcja emisji gazów cieplarnianych.

Plan obejmuje m.in. transport publiczny, transport niezmotoryzowany, ruch pieszy, bezpieczeństwo ruchu drogowego, transport drogowy, logistykę miejską, zarządzanie mobilnością.

Plan został opracowany na podstawie obowiązujących polityk, dokumentów oraz wytycznych wszystkich szczebli – europejskich, krajowych, regionalnych, lokalnych i miejskich. Uwzględnia zasady zrównoważonego rozwoju i powstał z uwzględnieniem podejścia partycypacyjnego.

Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Obszaru Funkcjonalnego Myślenic do roku 2032+  obejmuje szerokie spektrum zagadnień mających na celu równoważne traktowanie wszystkich form przemieszczania się w Obszarze Funkcjonalnym Myślenic obejmującym również Gminę Dobczyce.

Plan skupia się między innymi na działaniach takich jak:

  •  poprawa układu komunikacyjnego w mieście poprzez budowę i remont ulic,
  • poprawa warunków do jazdy rowerem poprzez tworzenie ciągów komunikacyjnych dla rowerów oraz rozbudowa ścieżek rowerowych,
  • poprawa infrastruktury i uwzględnienie potrzeb dla ruchu pieszych,
  • zwiększenie ilości miejsc parkingowych,
  • budowa węzłów przesiadkowych,
  • zastosowanie jednolitego oznaczenia przystanków obsługujących transport publiczny

Dokumenty:

PZMM OF Myślenic

PZMM OF Myślenic – Plan Wdrażania

PZMM OF Myślenic – Raport z badań

PZMM OF Myślenic – Wybór scenariusza

Raport Diagnostyczno-Strategiczny

logo PZMM - hiperłącze przenoszące do strony projektu