Witamy na stronie ARCHIWALNEJ

Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

Od dnia 1 marca 2021 r. Biuletyn Informacji Publicznej prowadzony jest pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugimdobczyce

 

Opublikowane informacje podlegają retencji danych zgodnie z zarządzeniem nr 59/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

 

II sesja Rady Miejskiej w Dobczycach

sesja - grafika przykładowa

 

Zapraszamy na II sesję Rady Miejskiej w Dobczycach, która odbędzie się w dniu 19 grudnia  2018 roku o godz. 13:00 w Regionalnym Centrum Oświatowo-Sportowym w Dobczycach.

Porządek obrad:    
1.    Otwarcie sesji i ustalenie porządku obrad.
2.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3.    Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce na temat bieżących spraw Gminy jakie miały miejsce  w okresie międzysesyjnym oraz o realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych na poprzedniej sesji.
4.    Interpelacje i zapytania Radnych.
5.    Wolne wnioski.
6.    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Dobczyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019”.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Dobczyce oraz obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Dobczyce.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/109/16 Rady Miejskiej w Dobczycach  z dnia 25 stycznia 2016 r. sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
11.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Dobczyce".
12.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce
13.    Podjęcie uchwały w sprawi: zmiany uchwały nr VII/39/11 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 30 marca 2011 roku.
14.    Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność sołtysa.
15.    Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Dobczycach, oznaczonej działkami nr 789, 791 i 792/2 oraz działkami nr 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 795, 797, 798, 799, 800, stanowiącej własność Gminy Dobczyce.
16.    Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Dobczycach, oznaczonej działką 1731/1, stanowiącej własność Gminy Dobczyce.
17.    Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby i rodziny objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
18.    Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
19.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LVII/425/14 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 17.09.2014r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
20.    Podjęcie uchwały w sprawie przyznawania osobom zamieszkałym na terenie Gminy Dobczyce jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka oraz określenia szczegółowych zasad jej udzielania.
21.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami.
22.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Dobczyce na 2018 rok, Uchwały Nr XLVI/318/17 z dnia 20 grudnia 2017 roku.
23.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Dobczyce.
24.    Wolne wnioski
25.    Zamknięcie sesji.

Uprzejmie zapraszam na wspólne posiedzenie Komisji Gospodarczej, Komisji Społecznej, Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Dobczycach, które odbędzie się w dniu:
17 grudnia 2018 roku o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Regionalnego Centrum Oświatowo-Sportowego w Dobczycach.

Tematem posiedzenia będzie wyrażenie opinii do projektów uchwał :
1.    w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Dobczyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019”;
2.    w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Dobczyce oraz obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Dobczyce;
3.    w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty;
4.    w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/109/16 Rady Miejskiej w Dobczycach  z dnia 25 stycznia 2016 r. sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości;
5.    w sprawie przyjęcia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Dobczyce";
6.    w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce;
7.    w sprawi: zmiany uchwały nr VII/39/11 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 30 marca 2011 roku;
8.    w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność sołtysa;
9.    w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Dobczycach, oznaczonej działkami nr 789, 791 i 792/2 oraz działkami nr 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 795, 797, 798, 799, 800, stanowiącej własność Gminy Dobczyce;
10.    w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Dobczycach, oznaczonej działką 1731/1, stanowiącej własność Gminy Dobczyce;
11.    w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby i rodziny objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023;
12.    w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023;
13.    w sprawie zmiany Uchwały Nr LVII/425/14 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 17.09.2014r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania;
14.    w sprawie przyznawania osobom zamieszkałym na terenie Gminy Dobczyce jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka oraz określenia szczegółowych zasad jej udzielania;
15.    w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami;
16.    w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Dobczyce na 2018 rok, Uchwały Nr XLVI/318/17 z dnia 20 grudnia 2017 roku;
17.    w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Dobczyce;
18.    Wolne wnioski.