Plan Gospodarki Odpadami

Plan Gospodarki Odpadami został przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej w Dobczycach Nr XXII/292/2004 

w dniu 26 lutego 2004 r.

Gminny Plan Gospodarki Odpadami (GPGO) określa (zgodnie z art. 14.1 ustawy o odpadach):

1. Aktualny stan gospodarki odpadami.
2. Prognozowane zmiany w zakresie gospodarki odpadami.
3. Działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarowania odpadami.
4. Instrumenty finansowe służące realizacji zamierzonych celów.
5. System monitoringu i oceny realizacji zamierzonych celów.

Oraz w szczególności (art. 15.3):

1. Rodzaj, ilość i źródło pochodzenia odpadów, które mają być poddane procesom odzysku lub unieszkodliwiania.
2. Rozmieszczenie istniejących instalacji i urządzeń do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów wraz z wykazem podmiotów prowadzących działalność w tym zakresie.
3. Działania zmierzające do zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko oraz prawidłowego postępowania z nimi, w tym ograniczenia ilości odpadów ulegających biodegradacji zawartych w odpadach komunalnych kierowanych na składowiska.
4. Projektowany system gospodarowania odpadami.

A ponadto Gminny Plan Gospodarki Odpadami określa:

1. Rodzaj i harmonogram realizacji przedsięwzięć
2. Harmonogram uruchamiania środków finansowych i ich źródła.

Zapraszamy do zapoznania z dokumentem  - Plan Gospodarki Odpadami