Dla turystów

Aktualności

Projekt "Montaż instalacji OZE na obszarze LGD Turystyczna Podkowa" - ważna informacja!

Projekt "Montaż instalacji OZE na obszarze LGD Turystyczna Podkowa" - ważna informacja!

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa zwraca się do mieszkańców biorących udział w  projekcie "Montaż instalacji OZE na obszarze LGD Turystyczna Podkowa" o szczególną ostrożność podczas podpisywania protokołów przed montażowych dotyczących instalacji fotowoltaicznych.

Nabór do komisji konkursowej

Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce ogłasza nabór do komisji konkursowej oraz zaprasza osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do udziału w pracach komisji powoływanej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych.

Strony