Konkurs ofert z zakresu kultury i tradycji, turystyki oraz działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym

Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2021 r. zadań publicznych z zakresu kultury i tradycji, turystyki oraz działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym. Oferty należy składać do 29 stycznia 2021 roku zarówno w formie elektronicznej w systemie www.witkac.pl

Nabór do komisji konkursowej

Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce ogłasza nabór do komisji konkursowej oraz zaprasza osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do udziału w pracach komisji konkursowej

Zawiadomienie Starosty Myślenickiego o wyłożeniu projektu modernizacji operatu ewidencyjnego dla obrębów: Brzączowice, Brzezowa, Kornatka, Stojowice

Starosta Myślenicki zawiadamia o wyłożeniu projektu modernizacji operatu ewidencyjnego dla obrębów: Brzączowice, Brzezowa, Kornatka, Stojowice. Dokumentacja tego projektu składa się z: rejestru gruntów, rejestru budynków, rejestru lokali, kartotek budynków, kartotek lokali, mapy ewidencyjnej.

Informacja dla mieszkańców Gminy i Miasta Dobczyce oddających odpady na PSZOK

Od stycznia 2021 r. PSZOK, z wyjątkowiem świąt i dni wolnych od pracy, czynny jest we wtorki w godzinach 10:00 - 18:00. Transport odpadów komunalnych do PSZOK mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt. Osoby, które pod pretekstem tzw. „nieodpłatnej pomocy sąsiedzkiej” notorycznie będą odwiedzać PSZOK

Zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawy o odpadach i ich wpływ na odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy i miasta Dobczyce w 2021 roku

Od stycznia 2021 roku Gminę Dobczyce czekają duże zmiany w systemie odbioru odpadów komunalnych. Nowe zasady związane są z nowelizacją przepisów dotyczących odpadów, głównie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  i ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Strony