Deklaracja dostępności Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

Deklaracja dostępności Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce

Urząd Gminy i Miasta Dobczyce zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Brak ostrzeżenia przed otwarciem nowego okna/zakładki w przeglądarce.
 • Linki prowadzące do dokumentów do pobrania nie zawierają informacji o formacie i rozmiarze dokumentu.
 • Linki w artykułach nie są wizualnie wyróżnione.
 • Elementy multimedialne nie posiadają napisów dla niesłyszących.
 • Niepoprawny kontrast w elementach nawigacyjnych witryny.
 • Tabele prezentujące dane nie mają zdefiniowanych nagłówków.
 • W linkach mogą wystąpić powtórzenia opisów alternatywnych i tytułów. W artykułach występują powtórzenia linków.
 • Linki nie zawierają opisu lokalizacji do jakiej prowadzą.
 • Nie wszystkie zdjęcia umieszczone na stronie zawierają opis alternatywny.
 • Na stronie występują błędy walidacji HTML W3C z uwagi na wykorzystywanie przestarzałych znaczników HTML.
 • Dokumenty dostępne do pobrania w większości nie są dostępne cyfrowo.
 • Witryna nie ma zdefiniowanych jednoliterowych skrótów klawiszowych.
 • Brak widocznego fokusu podczas korzystania ze strony przy pomocy klawiatury.

Wyłączenia

 • Zamieszczone na stronie artykuły, zdjęcia i załączniki nie są dostępne cyfrowo w całości, ponieważ zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań Urzędu.
 • Materiały multimedialne nie zawierają napisów dla niesłyszących, ponieważ zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej, jak również w sprawie wniosków o udostępnienie informacji niedostępnej i żądań zapewnienia dostępności, prosimy o kontakt.

Osoba kontaktowa w sprawie uwag i wniosków:

Procedura żądania zapewnienia dostępności cyfrowej

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Wniosek o udostępnienie informacji, która jest niedostępna, uwagi oraz żądania  przesłać można na adres e-mail: dostepnosc@dobczyce.pl. Można również składać wnioski telefonicznie pod nr: 123721716 lub 123721703

Zgłaszając problem należy wskazać inną formę zapewnienia dostępności, która jest dla Ciebie lepsza. Na przykład poprosić, o odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu lub opisanie filmu w postaci audiodeskrypcji.

Co powinien zawierać wniosek o zapewnienie dostępności?

 • imię i nazwisko, adres, ewentualnie numer telefonu i adres e-mail,
 • opis bariery, która utrudnia lub uniemożliwia dostęp do strony internetowej lub aplikacji,
 • wskazanie innej formy udostępnienia informacji – jeśli jest taka potrzeba,
 • informacja o sposobie kontaktu z wnioskodawcą,

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną do Prezesa Zarządu PFRON. Skarga powinna spełniać wymagania formalne określone dla wniosku o zapewnienie dostępności.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

W pobliżu budynku, od strony ulicy Rynek wyznaczone zostało miejsce parkingowe dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Miejsce parkingowe posiada oznakowanie poziome i pionowe, o prawidłowej wielkości (360 x 600), jest wyznaczone po tej samej stronie ulicy, co budynek Urzędu, kilkanaście metrów od drzwi wejściowych.  

Przed głównym wejściem do budynku Urzędu znajduje się pochylnia o nachyleniu 4 %, bez zadaszenia, o szerokości 2,05 m i długości 6,20 m.

Wejście do budynku Urzędu dostosowane jest dla potrzeb osób niepełnosprawnych.  Przed drzwiami wejściowymi znajduje się przestrzeń manewrowa o wymiarach 2,23 m x 2,30 m. Drzwi wejściowe o szerokość 0,98 m otwierają się na zewnątrz. Otwarcie drzwi wymaga użycia siły,  nie został zamontowany system wspomagania otwierania drzwi. Po lewej stronie drzwi wejściowych zamontowane są tablice informujące o godzinach pracy Urzędu i telefonach kontaktowych do Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego posiadające napisy w alfabecie Braille’a. Po prawej stronie drzwi, na wysokości 1,10 m zamontowany został dzwonek.

Za drzwiami jest przestrzeń manewrowa o wymiarach 1,95 m x 3,30 m.

Do Urzędu można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.

Klienci obsługiwani są w Biurze Obsługi Klienta na parterze po prawej stronie – odległość od wejścia 2 m. Pracownicy Urzędu, w tym Biura Obsługi Klienta są przeszkoleni w zakresie obsługi osób ze szczególnymi potrzebami. Wszyscy klienci zgłaszający taką potrzebę obsługiwani są bezpośrednio w Biurze Obsługi Klienta.

Biuro Obsługi Klienta umożliwia swobodne poruszanie się na wózkach, posadzka jest antypoślizgowa. Niestety lady nie zostały obniżone do wymaganej wysokości (wysokość obniżenia 1,07 m, długość obniżenia 1,50 m). Biuro Obsługi Klienta posiada wszystkie formularze wniosków niezbędnych do załatwienia spraw w Urzędzie. Część formularzy wymaga dostosowania na dokumenty dostępne cyfrowo, brakuje również instrukcji w  języku Braille’a.

W Biurze Obsługi Klienta znajduje się przenośna pętla indukcyjna, która w razie potrzeby może być użyta w innym pomieszczeniu.

Na parterze budynku znajduje się tablica informacyjna, na której umieszczono nazwy poszczególnych referatów i stanowisk wraz z numerami pięter i pokoi.

Budynek składa się z dwóch pięter, nie ma windy. Klatki schodowe są wąskie, strome, a poszczególne stopnie często mają różną wysokość, przez co nie spełniają wymagań do montażu pochylni bądź podnośników. Z tego względu dostęp osób poruszających się na wózkach na pierwsze i drugie piętro nie jest możliwy.

Poręcze zamontowane są po jednej stronie klatki schodowej na wysokości powyżej 1.1 m. Schody posiadają kontrastowe oznaczenia krawędzi.

Przestrzeń na korytarzach pierwszego i drugiego piętra nie pozwala na swobodne poruszanie się osób na wózkach. Na drugim piętrze zamontowane zostało krzesło ewakuacyjne. W Urzędzie ewakuacja osób ze szczególnymi potrzebami opiera się na wsparciu udzielanym przez osoby funkcyjne wyznaczone do ewakuacji na każdym piętrze budynku.

Na każdym piętrze budynku znajdują się tablice informacyjne w kontrastowych kolorach ze strzałkami kierunkowymi. Tabliczki informujące o numerach pomieszczeń oraz nazwach referatów w kontrastowych kolorach zamontowano przy każdych drzwiach do pomieszczeń. Dodatkowo numer pokoju i nazwę referatu wydrukowano w alfabecie Braille’a. Oprócz tego, naklejki z numerami pomieszczeń w alfabecie Braille’a umieszczono około 3 cm nad klamką do każdego pomieszczenia.  Na drzwiach na wysokości 1,6 m zamontowano wypukłe cyfry z numerami poszczególnych pokoi. Powierzchnia ścian jest pomalowana farbą o stonowanej barwie. W celu wyróżnienia przebiegu ciągów komunikacyjnych zastosowano kontrast wizualny pomiędzy posadzką, a ścianą w postaci pasa kontrastowego w formie cokołu. Na pierwszym i drugim piętrze posadzka na korytarzu jest śliska i może powodować olśnienia.

Oświetlenie w całym budynku nie powoduje olśnienia oraz zbyt kontrastowych cieni.

Jest możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego, po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.