Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce o przystąpieniu do sporządzania Planu ogólnego gminy i miasta Dobczyce z dnia 04.07.2024 r.

mapa przedstawiająca plan przestrzenny gminy Dobczyce

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce o przystąpieniu do sporządzania Planu ogólnego gminy i miasta Dobczyce z dnia 04.07.2024 r. informujące o terminie, sposobie i miejscu składania wniosków do projektu planu ogólnego.

Na podstawie art. 13i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 – tekst jednolity z późn. zm.) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023r. poz. 1094 – tekst jednolity z późn. zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Dobczycach Uchwały Nr LXXII/601/2024 z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania Planu ogólnego gminy i miasta Dobczyce.

Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 w związku z art. 46 ust. 1 pkt 1 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023r. poz. 1094 – tekst jednolity z późn. zm.) zawiadamia się, że wszczęto postępowanie w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w ramach której sporządzona zostanie prognoza oddziaływania na środowisko, dla potrzeb planu ogólnego gminy i miasta Dobczyce.

Z dokumentacją spraw można zapoznać się w godzinach pracy Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce w pokoju 207.

Zainteresowani mogą składać wnioski do projektu planu ogólnego w terminie od dnia 4 lipca 2024 r. do dnia 20 września 2024 r.

Wnioski można składać w formie:

 • papierowej - osobiście w Urzędzie Gminy i Miasta Dobczyce (dziennik podawczy) lub pocztą na adres Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce, Rynek 26, 32-410 Dobczyce lub
 • elektronicznej - za pomocą poczty elektronicznej (na adres: ugim@dobczyce.pl) lub elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).

Wnioski do projektu planu ogólnego należy składać obligatoryjnie na formularzu, którego wzór został określony w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 13 listopada 2023 r. w sprawie wzoru formularza pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego (Dz. U. z 2023 r. poz. 2509).

Wzór ww. formularza jest dostępny na stronie https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/formularz-pisma-dotyczacego-ak....

W przypadku składania wniosku za pomocą poczty elektronicznej lub za pośrednictwem platformy ePUAP, konieczne jest podpięcie wypełnionego i podpisanego formularza jako załącznika do pisma.

Składający wniosek podaje swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby oraz adres poczty elektronicznej, o ile taki posiada, a także wskazuje, czy jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości objętej wnioskiem lub uwagą, oraz może podać dodatkowe dane do kontaktu takie jak adres do korespondencji lub numer telefonu.

Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023r. poz. 1094 – tekst jednolity z późn. zm.), wnioski do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko należy składać w formie pisemnej w Urzędzie Gminy i Miasta Dobczyce lub pocztą na adres Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce, Rynek 26, 32-410 Dobczyce, ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce, w pokoju 207, 212 lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres e-mail: ugim@dobczyce.pl.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce.

Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych przetwarzanych na potrzeby realizacji wniosku do projektu Planu ogólnego gminy i miasta Dobczyce

Zgodnie z art. 13 RODO Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), zwanego dalej „ „RODO” informuję, że:

 1. Złożenie wniosku stanowić będzie odpowiedź na niniejsze ogłoszenie.
 2. Administratorem danych osobowych podanych we wniosku jest Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce z siedzibą w Dobczycach, Rynek 26, 32- 410 Dobczyce.
 3. Z wyznaczonym przez Burmistrza Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, kontaktować się można pod adresem: Urząd Gminy i Miasta Dobczyce, ul. Rynek 26, 32-410 Dobczyce, e-mail: iod@dobczyce.pl lub pod telefonem 12 37 21 700.
 4. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych stanowi art. 6 ust. 1 lit c RODO w związku z art. 13 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz § 7 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 8 grudnia 2023 r. w sprawie projektu planu ogólnego gminy, dokumentowania prac planistycznych w zakresie tego planu oraz wydawania z niego wypisów i wyrysów oraz art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane w czasie świadczenia usługi, a po jej zakończeniu zostaną zarchiwizowane na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Dokumentacja papierowa ma określoną kategorię archiwalną A, po upływie okresu jej przechowywania w archiwum zakładowym, jest przekazywana do Archiwum Narodowego w Krakowie lub za jego zgodą niszczona.
 6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 7. Ma Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
 8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości rozpatrzenia wniosku do projektu Planu ogólnego gminy i miasta Dobczyce. Podanie numeru telefonu jest dobrowolne, jego podanie ułatwi ewentualny kontakt z Panią/Panem.
 9. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych, o których mowa w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g RODO, tj. prawo dostępu do informacji o źródle pozyskania danych, przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano.
 10. Ma Pan/Pani prawo złożenia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 11. Dane osobowe nie będą podlegać profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
 12. Odbiorcami danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, które uprawnione są do ich otrzymania na mocy przepisów prawa. W szczególności odbiorcami, do których mogą być przekazane Pani/a dane będą strony i uczestnicy postępowań lub organy właściwe do załatwienia wniosku na mocy przepisów prawa, którym Administrator przekazał wniosek. Ponadto Pani/Pana dane mogą być udostępnione firmie opracowującej projekt aktu planowania przestrzennego, na podstawie umów zawartych z gminą Dobczyce w celu realizacji tej umowy, wyłącznie w przypadkach, gdy niezbędne będzie udostępnienie danych. Pani/a dane mogą być udostępnione firmom świadczącym usługi serwisowe systemów informatycznych (firma Coig S.A. świadcząca usługi serwisowe systemu informatycznego Intradok), w których przetwarzane są te dane osobowe.
 13. Pani/Pana dane osobowe nie są przetwarzane przez Administratora danych w sposób zautomatyzowany i nie są poddawane profilowaniu.

Obwieszczenie wywieszono:

 • na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce,
 • na stronie BIP Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce,
 • na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce,
 • na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy Dobczyce.

Formularz wniosku do projektu planu ogólnego – link do formularza w formacie word

Formularz wniosku do projektu planu ogólnego – link do formularza w formacie pdf

Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych przetwarzanych na potrzeby realizacji wniosku do projektu planu ogólnego gminy i miasta Dobczyce (należy wydrukować i dołączyć do wniosku) – link do klauzuli informacyjnej w formacie pdf

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW – OD 4 LIPCA 2024 R. DO 20 WRZEŚNIA 2024 R.

WNIOSKI ZŁOŻONE PO TYM TERMINIE LUB W INNEJ FORMIE NIŻ NA OBOWIĄZUJĄCYM FORMULARZU NIE BĘDĄ ROZPATRZONE!

Uchwała Nr LXXII/601/2024 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy i miasta Dobczyce – link do uchwały


Przystąpienie do sporządzenia planu ogólnego gminy i miasta Dobczyce

W dniu 27 lutego 2024 r. z inicjatywy Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce Rada Miejska w Dobczycach podjęła uchwałę nr LXXII/601/2024 o przystąpieniu do sporządzenia planu ogólnego dla całego obszaru gminy i miasta Dobczyce.

Po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie projektu planu ogólnego, rozpocznie się etap zbierania wniosków do planu ogólnego. Termin, sposób i miejsce składania wniosków zostanie podany w ogłoszeniu zamieszczonym: na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce: www.dobczyce.pl, w zakładce BIP, poprzez publikację w prasie oraz wywieszenie w widocznym miejscu na tablicach ogłoszeń zlokalizowanych na terenie Gminy i Miasta Dobczyce i w siedzibie urzędu. Rozpatrzeniu będą podlegać tylko te wnioski, które wpłyną do urzędu w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu.

Plan ogólny gminy – nowy akt prawa miejscowego

Opracowanie planu ogólnego jest nowym zadaniem gmin wynikającym z nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, która weszła w życie dnia 24 września 2023 r.
Plan ogólny po uchwaleniu zastąpi studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Dobczyce, na podstawie którego do tej pory były opracowywane/zmieniane plany miejscowe.

Plan ogólny będzie stanowił akt prawa miejscowego, w oparciu o który będą sporządzane miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla obszarów nie objętych planem miejscowym. W planie ogólnym zostaną zawarte podstawowe ustalenia w zakresie zrównoważonego i harmonijnego rozwoju gminy.

W dokumencie tym zostaną określone strefy planistyczne i gminne standardy urbanistyczne, a gmina będzie mogła dodatkowo określić obszary uzupełnienia zabudowy oraz obszary zabudowy śródmiejskiej. W planie ogólnym dopuszcza się wyznaczenie następujących stref planistycznych:

 1. wielofunkcyjnej z zabudową mieszkaniową wielorodzinną,
 2. wielofunkcyjnej z zabudową mieszkaniową jednorodzinną,
 3. wielofunkcyjnej z zabudową zagrodową,
 4. usługowej,
 5. handlu wielkopowierzchniowego,
 6. gospodarczej,
 7. produkcji rolniczej,
 8. infrastrukturalnej,
 9. zieleni i rekreacji,
 10. cmentarzy,
 11. górnictwa,
 12. otwartej,
 13. komunikacyjnej.

Jednym z elementów uwzględnianych przy sporządzaniu planu ogólnego gminy będzie wyliczenie zapotrzebowania na nową zabudowę mieszkaniową w gminie w oparciu o przyjęte przepisy wykonawcze do znowelizowanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.


Charakterystyka stref planistycznych możliwych do wyznaczenia na obszarze objętym planem ogólnym - plik dostępny w załączniku

tabela