Plan Rozwoju Zbiornika Dobczyckiego

W związku z ogłoszeniem przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego konkursu nr RPMP.06.03.03-IZ.00-12-098/16 na dofinansowywanie projektów z RPO WM na lata 2014-2020, oś Priorytetowa 6 Dziedzictwo regionalne Działanie 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, Poddziałanie 6.3.3 Zagospodarowanie rekreacyjne i turystyczne otoczenia zbiorników wodnych gmina Dobczyce, Gmina Dobczyce poszukuje partnerów do realizacji projektów określonych w Planie Rozwoju Zbiornika Dobczyckiego.

Celem partnerstwa jest pozyskanie dodatkowych źródeł wiedzy i skorzystanie z  doświadczeń  partnerów co pozwoli na lepszą realizację projektów. Ponadto pozwoli na wykorzystanie  unikalnej  wiedzy  partnerów  w  obszarze  turystyki lub rekreacji.

Wspólne przygotowanie oraz realizacja projektów posłuży do osiągnięcia celu bezpośredniego określonego w Planie Rozwoju Zbiornika Dobczyckiego tj.  kompleksowego zagospodarowania otoczenia Zbiornika Dobczyckiego na rzecz rozwoju jego turystycznej i rekreacyjnej funkcji.

Partner może uczestniczyć w realizacji części zadań służących osiągnięciu celów konkursu tj.:

a)  wykorzystaniu i rozwoju lokalnych zasobów przyrodniczych lub krajobrazowych, dotyczących zagospodarowania otoczenia zbiorników wodnych, poprzez budowę i rozbudowę infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej,

b) rozwijaniu lub dywersyfikacji oferty turystycznej opartej na wykorzystaniu wewnętrznych potencjałów regionu.

 

Poszukiwani są partnerzy do realizacji następujących projektów:

Zagospodarowanie otoczenia Zbiornika Dobczyckiego w Dobczycach - etap I

ogłoszenie o naborze

załącznik nr 1 - formularz zgłoszenia

Zagospodarowanie otoczenia Zbiornika Dobczyckiego w Dobczycach - etap II

ogłoszenie o naborze

załącznik nr 1 - formularz zgłoszenia

Zagospodarowanie otoczenia Zbiornika Dobczyckiego w Dobczycach - etap III

ogłoszenie o naborze

załącznik nr 1 - formularz zgłoszenia

Zagospodarowanie otoczenia Zbiornika Dobczyckiego w Dobczycach - etap IV

ogłoszenie o naborze

załącznik nr 1 - formularz zgłoszenia

 

Przygotowując się do złożenia wniosków o dofinansowanie projektów z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM), Dobczyce we współpracy z sąsiednimi gminami opracowały Plan Rozwoju Zbiornika Dobczyckiego.

Dokument został uzgodniony z Instytucją Zarządzającą RPO WM, a następnie przyjęty uchwałami:

a) w Gminie Dobczyce  Uchwałą Nr XXX/193/16 z dnia 30.11.2016 r. zmienioną Uchwałą nr XXXI/201/16 z dnia 18.12.2016 r.

b) W Gminie Siepraw Uchwałą Nr XX/181/16 z dnia 15.12.2016 r.

c) W Gminie Myślenice Uchwałą Nr 237/ XXIX /16 z dnia 15.12.2016 r.

Plan Rozwoju Zbiornika Dobczyckiego – do pobrania